Forurensning

Akutt forurensning

IUA, Kystverket, 110

Utslippstillatelse avløpsanlegg

Oppføring av ny bygning eller endring av eksisterende bygning som medfører nytt utslipp av sanitært avløpsvann, utløser krav om tillatelse i medhold av forurensningsforskriften § 12-5. Det samme gjelder nye utslipp av gråvann fra bygning med innlagt vann.

Etablerte utslipp er søknadspliktig dersom de økes vesentlig. Kommunen bør kontaktes for å avklare hva som anses som vesentlig økning i det enkelte tilfellet. En vesentlig økning av utslippet kan bero både på økning i mengde, endring i type utslipp og endring av utslippssted. 

Følgende vil normalt innebære at utslipp økes vesentlig:

- Installering av vannklosett, dusj, bad, våtrom o.l.

- Utvidelse av eksisterende renseanlegg, f.eks. på grunn av at nye områder kobles til anlegget.

- Bruk av matavfallskvern. 

- Økning av utslipp som medfører større fare for forurensning eller nye/større brukerkonflikter.

Krav til innhold i søknad om utslippstillatelse er oppført i Forurensingsforskriften § 12-4:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende - Lovdata

Forurensningsforskriften stiller krav til t dokumentasjon av renseløsning skal utføres av nøytral fagkyndig. En nøytral fagkyndig bør være et uavhengig foretak eller aktør med tilstrekkelig hydrogeologisk og avløpsteknisk fagkompetanse.

Foretak som tilfredsstiller krav til både faglig kompetanse og nøytralitet regnes som nøytral fagkyndig. Ideelt sett skal ære at foretaket ha fokus på å etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent.

 
Forsøpling/avfall

Strandrydding/Kystlotteriet

Bamble kommune deltar i «Kystlotteriet» i regi av Miljøstiftelsen Elv og Hav. Søppelsekker og lodd til strandrydding kan hentes på servicetorget på rådhuset.

Kystlotteriet – Oppmuntrer til opprydding av marin forsøpling gjennom premiering

Sist oppdatert: 04. januar 2022