Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar om kommunale gebyrer 

Her har vi listet opp de vanligste spørsmålene vi får om faktura for kommunale gebyrer i Bamble.

Vi håper du finner svar på det du lurer på. Ta eventuelt kontakt med postmottak@bamble.kommune.no

Om eFaktura og AvtaleGiro

Jeg vil opprette eFaktura for kommunale gebyrer. Hvordan gjør jeg dette?

En avtale for eFaktura kan du opprette på to måter: 

1. Ved å godkjenne avtale om eFaktura når du betaler fakturaen i nettbanken

2. Søk opp Bamble kommune blant tilbyderne av eFaktura i nettbanken og registrer referansenummeret på din eFaktura. 

Merk at referansenummeret for din eFaktura er knyttet til kundenavnet på fakturaen, og ikke eiendommen fakturaen gjelder.

Jeg vil opprette AvtaleGiro for kommunale gebyrer. Hvordan gjør jeg dette?

Det er to måter å opprette en avtale for AvtaleGiro:  

1. Ved å godkjenne avtale om AvtaleGiro når du betaler fakturaen i nettbanken

2. Ved at du kontakter banken din, og oppgir referansenummeret som du finner på fakturaen  

Merk at referansenummeret på din AvtaleGiro er knyttet til kundenavnet på fakturaen, og ikke eiendommen fakturaen gjelder.

Hvorfor ser jeg kun fakturabeløpet i nettbanken, men ingen fakturadetaljer?

Det skyldes som oftest personlige innstillinger i nettbanken som du kan endre selv. Kontakt banken din hvis du trenger hjelp.

Hvorfor mottar jeg eFaktura når jeg ikke har tegnet eFaktura-avtale med kommunen?

Hvis du velger å «takke ja» til alle som tilbyr eFaktura i nettbanken, så vil du også automatisk motta eFaktura fra kommunen.

Kan jeg fortsatt få papirfaktura?

Har du ingen avtale i nettbanken din om elektronisk faktura, så vil du få papirfaktura.

Man er vanligvis registrert i nettbanken sin med eksempelvis avtalegiro, eFaktura, Vipps, e-Boks eller Digipost.

Bedrifter får faktura som EHF dersom de er meldt inn i Elma registeret.

Hvorfor er fakturaen min sendt til tidligere parners/ektefelles nettbank når vi ikke bor sammen lenger?

Det skyldes som oftest at avtale om eFaktura er opprettet av tidligere partner/ektefelle, som er den som må avslutte eksisterende eFaktura-avtale i sin nettbank. Deretter kan det opprettes ny avtale om eFaktura når neste faktura sendes ut.

Om eier/regningsmottaker for eiendom

Hvem blir fakturaen sendt til?

Vi sender fakturaen til en av de som står oppført som tinglyst eier i matrikkelen (Norges offisielle eiendomsregister).

Ved ønske om å bytte regningsmottaker, gi beskjed til postmottak@bamble.kommune.no

Merk at regningsmottaker må være tinglyst eier.

Jeg vil endre regningsmottaker

Som tinglyst eier eller hjemmelshaver av en eiendom, har du ansvaret for å betale de kommunale avgiftene og eventuell eiendomsskatt. Endring får kun virkning på nye fakturakrav.  

·       Vi registrerer ny eier så fort tinglysningen skjer.
·       Dersom eiendommen selges uten at salget tinglyses, kan du registrere en ikke-tinglyst eier. Informasjon om dette finnes på Kartverkets hjemmesider. Da vil den som er ikke-tinglyst eier motta all kommunikasjon om kommunale avgifter og eiendomsskatt.  

Hvordan endrer jeg regningsmottaker for eiendommen ved dødsfall?

Hvis det finnes andre tinglyste eiere, vil de automatisk bli satt som ny eier og regningsmottaker. Hvis andre skal være regningsmottaker må først endring av eier skje i det nasjonale eiendomsregisteret Matrikkelen. Etterlatte må da ta kontakt med Kartverket på telefon 32 11 80 00 eller post@kartverket.no. Se også informasjon på deres nettsider: Overføring ved arv, skifte og uskifte

Når eier er endret i Matrikkelen, blir det da automatisk endret eier og regningsmottaker i kommunens systemer.

Jeg sitter i uskiftet bo. Kan jeg endre navn på regningsmottaker?

Sitter du i uskiftet bo kan du endre navn på regningsmottaker ved å sende skjemaet «hjemmelserklæring ved arv, skifte, uskifte» sammen med kopi av skifteattesten til Statens kartverk

I tillegg må skjemaet «Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense» sendes til Bamble kommune. Kommunen trenger ikke kopi av uskifteattesten.  

Når eier er endret i Matrikkelen, blir det da automatisk endret eier og regningsmottaker i kommunens systemer.

Hvorfor kommer fakturaen til meg, den skal sendes til min (tidligere) partner?

Fakturaen sendes til en tinglyst eier. Hvis din partner/tidligere partner også er tinglyst eier, må du ta kontakt med oss så vi kan endre regningsmottaker for fremtidige fakturaer. Vi sender ikke ut ny faktura ved eierskifte.  

Ta kontakt på postmottak@bamble.kommune.no

Hvorfor er ikke alle eiere av eiendommen registrert på fakturaen?

På fakturaen kan kommunen bare registrere én eier som regningsmottaker for eiendommen, uavhengig av hvor mange eiere eiendommen faktisk har.

Det er det nasjonale eiendomsregisteret Matrikkelen som viser hvem som er tinglyste eiere av eiendommen.

Jeg har solgt/kjøpt eiendom i terminperioden

Fakturaen sendes til den som står som eier på faktureringstidspunktet. Dersom eiendommen skifter eier i etterkant, blir dette et oppgjør mellom kjøper og selger. Fakturaen må likevel betales i sin helhet til kommunen innen forfallsdato. Avregning er noe som kjøper og selger gjør seg imellom eller ved hjelp av eiendomsmegler/advokat.  

Ubetalte eiendomsgebyrer følger eiendommen og overtas derfor av ny hjemmelshaver.

Fordi gebyr er knyttet til legalpanten, er det ikke kommunens ansvar å bistå i oppgjøret mellom ny og gammel eier ang. kommunale avgifter ved hjemmelsoverganger.

Jeg er registrert med feil navn/adresse

Kundenavn og adresser blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret. Dersom du har flyttet eller endret navn kan du melde fra til Folkeregisteret her   

Dersom du allerede har meldt fra til Folkeregisteret og det likevel ikke har blitt endret hos oss, kan du sende opplysninger om endringen til postmottak@bamble.kommune.no

Hytta/huset vårt er leid ut. Kan dere sende faktura til leietaker?

Vi kan ikke sende faktura til andre enn tinglyst eier. Dersom eiendommen benyttes av andre, må dette gjøres opp mellom eier og bruker. Blir eiendommen solgt, må den skjøtes over til ny eier.

Om faktura

Hvorfor har gebyrene økt?

Kommunale avgifter og eiendomsskatt vedtas av Kommunestyret som en del av budsjettbehandlingen, og derfor kan satsene endres ved årsskifte.  

Avgiftene på vann, avløp og renovasjon (VAR) beregnes etter selvkostprinsippet, og skal dekke kostnadene kommunen har ved å produsere tjenestene. Det foretas en budsjettkalkyle som tar med planlagte investeringer og øvrige kjente endringer i tjenestene.

Jeg ønsker å få faktura sjeldnere enn hver måned

I Bamble kommune sendes faktura ut tolv ganger i året som standard. Dersom du ønsker, kan du få faktura én eller fire ganger i året. Henvendelser vedrørende dette må sendes skriftlig og merkes med hvilken eiendom det gjelder og sendes til postmottak@bamble.kommune.no 

Hva betaler jeg for?

Du betaler for vann og avløpshåndtering/septiktanktømming (dersom du er koblet til kommunalt ledningsnett/har septiktank), branntilsyn og feiing av pipe (dersom du har pipe) og renovasjon. I tillegg er eventuell eiendomsskatt på samme faktura.

Kommunale avgifter for din eiendom fremkommer av fakturaen.

Kan jeg få betalingsutsettelse på kommunale avgifter?

Betaler du ikke fakturaen du får fra kommunen innen fristen, blir kravet sendt til videre innfordring. Har du betalingsproblemer kan du ta kontakt, så kan kommunen vurdere en nedbetalingsavtale eller utsettelse av betaling.

Ønsker du betalingsutsettelse, kontakt postmottak@bamble.kommune.no

Når skal fakturaen betales?

Hvorfor får jeg faktura når ingen bor i huset? Vi bruker ikke vann og det er ikke noe søppel?

Så lenge det er registrert at huset er tilknyttet det kommunale ledningsnettet, er det gebyrplikt for vann- og avløpsgebyrer.

For at gebyrplikten skal bortfalle midlertidig, må eier dokumentere at ledningene er frakoblet det kommunale nettet. Det er tvunget renovasjon i Bamble. For å stoppe renovasjon, må eiere sende skriftlig søknad om fritak. Kontakt Renovasjon i Grenland / Se søknad om fritak for renovasjon.

Naboen min faktureres mindre enn meg, hvorfor?

For noen faktureres vann- og avløpsgebyrer etter stipulert forbruk beregnet etter areal, mens andre faktureres etter reelt forbruk ved bruk av vannmåler. Det kan også være forskjell på gebyr tilknyttet eiendomsskatt, feiing av pipe og renovasjon.

Om vann og avløp

Hvordan beregnes vann- og avløpsforbruket mitt?

Vann- og avløpsgebyrene består av en fast og en variabel del. Den faste delen er lik for alle. Den variable delen kan enten beregnes etter stipulert forbruk eller etter målt forbruk (vannmåler). Prisene for de ulike alternativene fremkommer på kommunens hjemmeside

Hva er normalt forbruk av vann for én person?

En person bruker i gjennomsnitt 50-70 kubikkmeter vann per år. Det tilsvarer ca. 50.000-70.000 liter. 

Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per innbygger per døgn (liter/person/døgn) er 180 liter.

Kilde: SSB, 2020

Min bolig/fritidsbolig er ikke i bruk. Må jeg betale vann- og avløpsgebyret?

Fraflytting eller fravær fra bolig gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, må du betale årsgebyr inntil stikkledning er frakoblet eller plugget på hoved/fellesledning.  

Kontakt rørlegger eller entreprenør dersom du ønsker å koble fra eller plugge.

Hvis vi river huset/ bygningen, utgår gebyrene da automatisk?

Vann- og avløpsgebyrer løper til byggesaksavdelingen har utestedt ferdigattest. Kommunalteknikk skal da ha mottatt frakoblingsmelding fra godkjent foretak/rørlegger om at stikkledningen er frakoblet og plugget på kommunens vann- og avløpsnett. Når dette er på plass så stoppes gebyrene.

Hvem bestemmer størrelsen på huset/fritidsboligen?

Størrelsen bestemmes ut ifra bruksareal som kommunen henter fra eiendomsregisteret Matrikkelen.

Vann- og avløpsgebyr etter areal eller vannmåler?

Gjennomsnittlig vannforbruk per person er ca. 50 – 70 m3 i året (1m3 = 1000 liter = 1 kubikkmeter). Forbruk av vann er avhengig av alder og livsstil. Vannforbruket varierer i takt med ulike faser av livet, hvor mye tid man benytter boligen og ikke minst hvor mange personer som bor i husstanden.  

Avgifter for vann og avløp består av en fast del og en variabel del. Den faste delen er lik for alle abonnenter og den utgjør vanligvis den største delen av avgiftene. Den variable delen kan enten beregnes etter boligens areal, eller etter målt forbruk (vannmåler).

Brukes det mindre vann enn det du faktureres for ut i fra boligens størrelse, kan det lønne seg å betale forbruket etter vannmåler. Brukes det mer vann enn det du faktureres for ut i fra boligens størrelse vil det lønne seg å betale forbruket etter areal.  

Kostnaden med å montere vannmåler må også tas med i beregningen.

Om vannmåler

Hva er a-konto og hvordan beregnes a-konto-innbetalingen?

A-konto beregnes ut ifra siste års forbruk og betales forskuddsvis inntil vannmåleroppgjøret foretas.  

For eiendommer med vannmåler blir måleren avlest en gang i året. På grunnlag av den avlest målerstand, vil vi på første termin hvert år ha et «vannmåleroppgjør». Vannmåleroppgjøret vil si at den målte mengden blir beregnet og innbetalt a-konto fra sist år blir trukket ifra. Grunnlaget for a-konto-innbetalingen er lik siste års målte forbruk. 

Jeg glemte å lese av vannmåleren. Hva gjør jeg?

Dersom du ikke leser av vannmåleren innen tidsfristen, vil forbruket bli stipulert basert på tidligere års forbruk. Gjelder dette boligeiendom endres forbruksgebyret til å bli beregnet etter areal det påfølgende året.

Det er stipulert for høyt forbruk i forhold til faktisk forbruk

Dette vil bli rettet opp neste gang du blir bedt om å sende inn en avlesning. Et eventuelt tilgodebeløp vil da bli trukket fra på fakturaen.

Hvem har ansvaret for å lese av vannmåleren?

Huseier er ansvarlig for å lese av vannmåleren og påse at korrekt målerstand blir rapportert inn til kommunen.

Jeg har fått beskjed om å lese av vannmåleren min, men har ikke vannmåler

Dette må vi sjekke opp. Vennligst kontakt postmottak@bamble.kommune.no

Nummeret på vannmåleren min stemmer ikke med nummeret på SMSen jeg har fått

Det var ikke helt bra. Vennligst kontakt postmottak@bamble.kommune.no

Blir det rimeligere hvis jeg monterer vannmåler? Jeg bor alene i et stort hus

Nei, det er ingen automatikk i at installasjon av vannmåler medfører lavere kostnader.

Gjennomsnittlig vannforbruk per person er ca. 50 – 70 m3 i året (1m3 = 1000 liter = 1 kubikkmeter). Forbruk av vann er avhengig av alder og livsstil. Vannforbruket varierer i takt med ulike faser av livet, hvor mye tid man benytter boligen og ikke minst hvor mange personer som bor i husstanden.  

Avgifter for vann og avløp består av en fast del og en variabel del. Den faste delen er lik for alle abonnenter og den utgjør vanligvis den største delen av avgiftene. Den variable delen kan enten beregnes etter boligens areal, eller etter målt forbruk (vannmåler).

Brukes det mindre vann enn det du faktureres for ut i fra boligens størrelse, kan det lønne seg å betale forbruket etter vannmåler. Brukes det mer vann enn det du faktureres for ut i fra boligens størrelse vil det lønne seg å betale forbruket etter areal.  

Kostnaden med å montere vannmåler må også tas med i beregningen.

Hvor ofte skal jeg lese av vannmåleren?

Vannmåleren skal leses av en gang per år. Det sendes ut SMS eller avlesningskort.

Jeg har vannmåler, hvorfor faktureres jeg etter areal?

Det kan være flere grunner til dette.

1. Det kan ha blitt endret på grunn av manglende vannmåleravlesning

2. Tidligere eier kan ha ønsket å ha blitt fakturert etter areal  

Dersom du ønsker å bli fakturert etter vannmåler, ta kontakt med oss: postmottak@bamble.kommune.no

Jeg har mottatt vannmåleroppgjør, hvorfor er faktura veldig mye høyere denne gangen?

Dette skyldes sannsynligvis at det har vært et høyere forbruk enn forventet a-konto.

Det kan for eksempel være på grunn av endret forbruk, antall personer i husstanden, vanning, en lekkasje i toalett eller en kran som drypper/renner.

Kan alle ha vannmåler?

Næringsdrivende må ha vannmåler, men boliger og fritidsboliger kan ha hvis de ønsker.

Om private avløpsanlegg - septik

Hva er mitt ansvar for septiktanken på eiendommen min?

Så fint at du spør om det.

Eier må sørge for at avløpsanlegget fungerer som det skal mellom de innlagte tømmefrekvensene, og bestille ekstratømming ved behov. Kommunen kan pålegge deg hyppigere tømmefrekvens dersom anlegget ikke fungerer som det skal.

Eier må påse at avløpsanlegget er lett tilgjengelig for inspeksjon og tømming. Snø, is, jord og lignende som dekker kumlokk eller adkomst må fjernes. «Operatøren» må ha anledning til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Adkomstvei og eventuell snuplass skal være brøytet om vinteren, ryddet for trær, busker og kratt og andre hindrende elementer, slik at tømmebilen kommer fram.

Tømmebilen må stå lovlig parkert, og ikke lenger unna enn 40 meter fra avløpsanlegget.

Kan jeg velge tømmeleverandør?

Det kan du dessverre ikke. Bamble kommune har tømmeplikt for alle private avløpsanlegg i kommunen. IBKA AS utfører arbeidet på vegne av vår kommune.

Dersom du tar kontakt med et annet firma, risikerer du å betale for dobbel tømming.

Kan tømming skje selv om jeg ikke er hjemme?

Ja, det går bra. Du må bare sørge for at anlegget ditt er lett tilgjengelig og synlig for tømmeoperatøren, og at alle kumlokk er forsvarlig sikret.

I tillegg må du fjerne snø, is, jord og lignende som dekker kumlokket eller hindrer tilgang, før tømming kan skje.

Hvorfor må jeg betale tilsynsgebyr?

Alle eiendommer som har privat avløpsløsning må betale årlig tilsynsgebyr, selv om selve tilsynet ikke skjer hvert år.

Dette gebyret er basert på selvkost og skal dekke kommunens utgifter med oppfølging av slamtømming, tilsyn av anleggene og arbeid med opprydding av spredt avløp. 

Tømmefirmaet fører tilsyn og undersøker slamavskillere og tette tanker ved tømming.

I fjor ble ikke septiktanken tømt. Hvorfor betalte jeg avgift for dette?

Feieravgiften og septiktømmeavgiften blir fakturert avdragsvis på hver termin. Det vil si at det du betaler inn i septiktømmeavgift i løpet av to år dekker én tømming. Samme prinsipp gjelder feieravgiften.

Om renovasjon

Alle spørsmål vedrørende renovasjon må rettes til Renovasjon i Grenland på telefon 35 10 10 10 eller post@rig.no

Se mer informasjon på nettsidene: www.rig.no

Om feiing

Alle spørsmål vedrørende feiing må rettes til Grenland Brann og Redning på telefon 35 54 70 00 eller post@gbr.no

Ser mer informasjon på nettsidene: www.gbr.no

Sist oppdatert: 10. juni 2022