Hovedrevisjon av kommuneplanens arealdel

Hovedrevisjon av kommuneplanens arealdel

Bamble formannskap har i samsvar med PBL § 11-14, vedtatt i sak 63/14, 12.11.14, å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende for arealbruken i kommunen og viser hva de forskjellige arealene i kommunen kan brukes til i planperioden. Ønsker fra private grunneiere og kommunens egne arealbehov er vurdert opp mot Grenlands mål for regional utvikling. Planforslaget er utarbeidet i tett samarbeid med de andre Grenlandskommunene. Fokusområdene er i tråd med vedtatt Planprogram. Arealdelen består av planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og retningslinjer og boligbyggeprogram, datert 12.11.14.

OBS!!
Vedrørende oppdatert plankart, vennligst se nederst på siden. 

Planens hovedgrep
Hovedgrepet består i å sikre at den framtidige utbyggingen vil skje innenfor det definerte bybåndet, og med ekstra vektlegging av kommunesenter, lokalsenter og tettsteder. Bybåndet er i Bamble definert til sonen som strekker seg 800 meter fra metrolinjene i kollektivsystemet, fv. 352 og fv. 200, i praksis størsteparten av Langesundshalvøya. Med unntak av Frier Vest er de store næringsområdene, Rugtvedt og Langrønningen, lokalisert langs E18.

Kravene til lokalisering og utforming av utbyggingsområdene, krav til omfang og kvalitet på grøntstrukturen og vektlegging av økt bruk av kollektivtransport har i større grad enn tidligere blitt sett i sammenheng. Bruk og vern av 100-metersbeltet har i likhet med tidligere planer vært et sentralt tema.

Vurdering av innspill
Alle innspill er samlet i dokumentet Fase 1. Her fremgår hvilke vurdering som er gjort, hvilke kriteria som er benyttet og om innspillet har gått videre. Innspill som har gått videre er vurdert i dokumentet Fase 2. Her fremgår hvilke vurdering som er gjort med hensyn på miljø, samfunn og samfunnssikkerhet, og om innspillet har blitt tatt med i forslag til arealplan.

Nummer som er gitt i dokumentet Fase 1 følger innspillet gjennom hele prosessen, og man finner det igjen på forslag til arealplan.

Åpent møter
Det arrangeres et åpent møte i midten av desember. Da vil planforslaget bli presentert, og det er mulig å komme med spørsmål og synspunkter. Øvrige grendemøter vil bli arrangert i januar 2015. Det vil i tillegg bli holdt en åpen kveld i Bamble Bibliotek i begynnelsen av januar, hvor administrasjonen vil være tilgjengelig for spørsmål.

Endelig tidspunkt og sted blir annonsert nærmere.

Frist for merknader
Frist for merknader er 16. januar 2015. Merknadene kan sendes skriftlig som brev til Bamble kommune, Pb. 80, 3993 Langesund, eller som epost til postmottak@bamble.kommune.no

Kontaktperson
Linn Kopperdal
Tlf: 35 96 50 84
E-post: linn.kopperdal@bamble.kommune.no

Plandokumentene
Eksemplarer vil også være tilgjengelig ved Bamble kommunes servicetorg, besøksadresse Rådhuset, Kirkevn 12, 3993 Langesund.

Temakart Lokalsenter/Tettsted

Oppdatert plankart
I forbindelse med utleggelse av hovedrevisjonen av Bamble kommunes arealdel til offentlig ettersyn og høring har det dessverre kommet med feil i plankartet datert 12.11.14.

Disse er nå rettet og kart som er gjeldende er datert 12.11.14.

Følgende justeringer er utført:

  • Område 16 og 67 er lagt inn, jf. formannskapets vedtak 12.11.14, sak 63/14
  • Enkelte områder som ligger inne i eksiterende arealplan er lagt inn som framtidig bo/bygge/næringsområder i forslag til arealplan som er sendt på høring. Formålene er rettet i tråd med gjeldende arealplan, til eksisterende bo/bygge/næringsområder.
  • For enkelte reguleringsplaner vises det i forslaget til arealplan som er sendt på høring feil i formålene (eksisterende/framtidig). Dette er rettet i tråd med det som er vedtatt reguleringsplan.

Det er således ingen endringer, men rettinger jf. vedtak fra 1.gansbehandling av Bamble kommunes formannskap, eksisterende reguleringsplaner og eksisterende arealdel.

Sist oppdatert: 14. januar 2015