Status planer

Høringer

Planer på høring/til offentlig ettersyn

Kommunal planstrategi i Bamble

Plan og bygningsloven stiller krav til kommunal planlegging. Hver valgperiode skal kommunestyret behandle en planstrategi som vurderer samfunnsutviklingen og hvilke utfordringer kommunen står ovenfor. På bakgrunn av denne analysen blir det vedtatt hvilke planer kommunen skal behandle kommende år. Dette gjelder både arealplaner og planer for tjenestene.

Planstrategi 2016-2019

Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder mål for utviklingen i kommunen, samt retningslinjer for planlegging og handlingsplan for virksomhetene. Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gi retningslinjer ved utarbeiding av mer detaljerte planer.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Gjeldende planer

I denne seksjonen finnes en oversikt over gjeldende planer for Bamble kommune.

Klikk her for å se oversikten

Postliste byggesak / planer / oppmåling / landbruk   (Publiserte saker siste to måneder) 

Budsjett og handlingsplaner

Økonomiplanen, eller budsjettet, er det øverste politiske styringsdokumentet i kommunen. Planen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen behandles i to omganger, først som et Utfordringsnotat, deretter som det endelige budsjettdokumentet. Kommunestyret vedtar neste års budsjett i desember hvert år, og det omfatter budsjett for neste år, og handlingsplan for de fire neste årene. Formålet er å realisere målsetninger i kommunens planer, planlegge gjennomføring av nye tiltak, og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk.

 Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 WEB-versjon

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021

Formannskapets vedtak - budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021

Korrigerte Budsjettabeller til rådmannens forslag 2018-2021

Rådmannens utfordringsnotat 2018-2021

Rådmannens utfordringsnotat - enhetenes del 

Underliggende dokumenter og tidligere års budsjett

Årsmelding

"Det skjedde i 2016"

Status planarbeid - Regulering:

Kunngjøring/varsel om oppstart

Planer under arbeid

Kunngjøring av vedtatte reguleringsplaner

Planstatus Samfunnsutvikling -  Januar 2018

Reguleringsplaner

(Linken går til "Grenlandskart" - velg Bamble - så verktøyet "Arealplaner. Velg deretter plantype og område)

Utvikling av heltidskultur i Bamble kommune

Byggeskikksveileder for Langesund

Hovedplan for vann og avløp

Boligbyggeprogram

Energi- og klimaplan

ATP Grenland

Strategi og plan for myke trafikanter

Kulturskolens utviklingsplan 2015-2018

Strategidokument for Enhet - skole og barnehage

Landbruksplan 2014-2020

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

Vann- og avløpsplan 2014 - 2024

Frivillighetsplan 2014-2017

Boligsosial handlingsplan

Handlingsplan for folkehelse

Friluftsplan 2015 - 2019

Sist oppdatert: 11. januar 2018