Status planer

Kommunal planstrategi i Bamble

Plan og bygningsloven stiller krav til kommunal planlegging. Hver valgperiode skal kommunestyret behandle en planstrategi som vurderer samfunnsutviklingen og hvilke utfordringer kommunen står ovenfor. På bakgrunn av denne analysen blir det vedtatt hvilke planer kommunen skal behandle kommende år. Dette gjelder både arealplaner og planer for tjenestene.

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder mål for utviklingen i kommunen, samt retningslinjer for planlegging og handlingsplan for virksomhetene. Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gi retningslinjer ved utarbeiding av mer detaljerte planer.

Planstrategi 2016-2019

Høringer

Planer på høring/til offentlig ettersyn

Status planarbeid - Regulering:

Kunngjøring/varsel om oppstart

Planer under arbeid

Kunngjøring av vedtatte reguleringsplaner

Planstatus Mai 2017

Årsmeldinger for 2016

"Det skjedde i 2016"

Gjeldende planer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Reguleringsplan

(Linken går til "Grenlandskart" - velg Bamble - så verktøyet "Arealplaner. Velg deretter plantype og område)

Byggeskikksveileder for Langesund

Hovedplan for vann og avløp

Boligbyggeprogram

Energi- og klimaplan

ATP Grenland

Strategi og plan for myke trafikanter

Kulturskolens utviklingsplan 2015-2018

Strategidokument for Enhet - skole og barnehage

Landbruksplan 2014-2020

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

Vann- og avløpsplan 2014 - 2024

Frivillighetsplan 2014-2017

Boligsosial handlingsplan

Handlingsplan for folkehelse

Friluftsplan 2015 - 2019

 

Budsjett og handlingsplaner

Økonomiplanen, eller budsjettet, er det øverste politiske styringsdokumentet i kommunen. Planen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen behandles i to omganger, først som et Utfordringsnotat, deretter som det endelige budsjettdokumentet. Kommunestyret vedtar neste års budsjett i desember hvert år, og det omfatter da budsjett for neste år, og handlingsplan for de fire neste årene med formål å realisere målsetninger i kommunens planer, planlegge gjennomføring av nye tiltak, og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk.

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2020

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2020

Rådmannens presentasjon

Rådmannens utfordringsnotat 2017 - 2020

Iht vedtatt prosess med utfordringsnotat og budsjett for 2017 – 2020, legges Utfordringsnotatet fram for politisk behandling. Utfordringsnotatet reflekterer kommunens hovedutfordring om flere innbyggere og arbeidsplasser. Dette medfører økonomiske prioriteringer til dette arbeid, noe som medfører fortsatt behov for innsparinger og strukturelle tiltak,  og begrenset mulighet for å gjennomføre nye tiltak beskrevet av de enkelte kommunalområder (enheter). Det er forventning om at dette arbeid vil gi kommunen en framtidig vekst i innbyggertall og økt skatteinngang, noe som vil gjøre det mulig å bygge ut de kommunale tjenester ytterligere.

Dette kan uttrykkes som – «først så og deretter høste».

Rådmannens utfordringsnotat

Presentasjon av Råmannens utfordringsnotat

Enhetenes utfordringsnotater 

Bamble kirkelige fellesråd

Stab

Personal, opplæring, HMS

Helse og omsorg     

Kultur og oppvekst

Skole og barnehage

Samfunnsutvikling og teknisk drift

Statistikk og bakgrunnsinformasjon

Underliggende dokumenter

Rapport teknisk beregningsutvalg april 2015

Notat kommuneproposisjonen fra KS

Kommunebarometeret Bamble 2015 presentasjon

Kommunebarometeret Bamble 2015 endelig

Kommunebarometeret Bamble 2015 vedlegg

Tilstandsrapport

Kommuneplan Samfunnsdel 2013-2025 Vedtatt 

 

Postliste byggesak / planer / oppmåling / landbruk   (Publiserte saker siste to måneder) 

Sist oppdatert: 18. mai 2017