Status planer

Gjeldende planer

I denne seksjonen finnes en oversikt over gjeldende planer for Bamble kommune.

Klikk her for å se oversikten

Postliste byggesak / planer / oppmåling / landbruk   (Publiserte saker siste to måneder) 

Høringer

Planer på høring/til offentlig ettersyn

Status planarbeid - Regulering

Kunngjøring/varsel om oppstart

Kunngjøring av vedtatte reguleringsplaner

Planstatus Samfunnsutvikling -  Februar 2019

Reguleringsplaner 

(Linken går til "Grenlandskart" - velg Bamble - så verktøyet "Arealplaner. Velg deretter plantype og område)

Kommunal planstrategi i Bamble

Plan og bygningsloven stiller krav til kommunal planlegging. Hver valgperiode skal kommunestyret behandle en planstrategi som vurderer samfunnsutviklingen og hvilke utfordringer kommunen står ovenfor. På bakgrunn av denne analysen blir det vedtatt hvilke planer kommunen skal behandle kommende år. Dette gjelder både arealplaner og planer for tjenestene.

Planstrategi 2016-2019

Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder mål for utviklingen i kommunen, samt retningslinjer for planlegging og handlingsplan for virksomhetene. Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gi retningslinjer ved utarbeiding av mer detaljerte planer.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Budsjett og handlingsprogram

Økonomiplanen, eller budsjettet, er det øverste politiske styringsdokumentet i kommunen. Planen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen behandles i to omganger, først som et Utfordringsnotat, deretter som det endelige budsjettdokumentet. Kommunestyret vedtar neste års budsjett i desember hvert år, og det omfatter budsjett for neste år, og handlingsplan for de fire neste årene. Formålet er å realisere målsetninger i kommunens planer, planlegge gjennomføring av nye tiltak, og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk.

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022 WEB-versjon

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022

 

Rådmannens utfordringsnotat 2019-2022 (WEB)

Rådmannens utfordringsnotat 2019-2022

Underliggende dokumenter og tidligere års budsjett 

Årsmeldinger med vedlegg

Årsmelding 2018 i digital versjon

Årsmelding 2018 del 1 for nedlasting i PDF

Årsmelding 2018 del 2 for nedlasting i PDF

 

Tidligere årsmeldinger

Sist oppdatert: 08. april 2019