Status planer

Områderegulering Frier Vest

Gjeldende planer

I denne seksjonen finnes en oversikt over gjeldende planer for Bamble kommune.

Klikk her for å se oversikten

Postliste byggesak / planer / oppmåling / landbruk   (Publiserte saker siste to måneder) 

Høringer

Planer på høring/til offentlig ettersyn

Status planarbeid - Regulering

Kunngjøring/varsel om oppstart

Kunngjøring av vedtatte reguleringsplaner

Planstatus Februar 2020

 

 

Reguleringsplaner 

(Linken går til "Grenlandskart" - velg Bamble - så verktøyet "Arealplaner. Velg deretter plantype og område)

Kommunal planstrategi i Bamble

Plan og bygningsloven stiller krav til kommunal planlegging. Hver valgperiode skal kommunestyret behandle en planstrategi som vurderer samfunnsutviklingen og hvilke utfordringer kommunen står ovenfor. På bakgrunn av denne analysen blir det vedtatt hvilke planer kommunen skal behandle kommende år. Dette gjelder både arealplaner og planer for tjenestene.

Planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Kunnskapsgrunnlag

Oppstart av arbeidet med ny samfunnsdel av kommuneplanen

 

Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder mål for utviklingen i kommunen, samt retningslinjer for planlegging og handlingsplan for virksomhetene. Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gi retningslinjer ved utarbeiding av mer detaljerte planer.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

 

Budsjett og handlingsprogram 2019-2022

Økonomiplanen, eller budsjettet, er det øverste politiske styringsdokumentet i kommunen. Planen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen behandles i to omganger, først som et Utfordringsnotat, deretter som det endelige budsjettdokumentet. Kommunestyret vedtar neste års budsjett i desember hvert år, og det omfatter budsjett for neste år, og handlingsplan for de fire neste årene. Formålet er å realisere målsetninger i kommunens planer, planlegge gjennomføring av nye tiltak, og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk.

 

Budsjett og handlingsprogram 2020-2023

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023

Utfordringsnotatet 2020-2023

 

Budsjett og handlingsprogram 2019-2022

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022 WEB-versjon

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022

Rådmannens utfordringsnotat 2019-2022 (WEB)

Rådmannens utfordringsnotat 2019-2022

Underliggende dokumenter og tidligere års budsjett 

 Årsmelding 2018

Årsmeldingen er administrasjonen sin rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater for året som gikk. Rapporten viser hva som er levert på de ulike tjenesteområdene det siste året, og inngår i kommunens overordnee planverk.

Årsmelding del 1 (.pdf)

Årsmelding del 2 (.pdf)

Årsmelding 2018 WEB-versjon

Sist oppdatert: 12. mars 2020