Herre skole

                                          

Velkommen til Herre skole

Kontaktinformasjon                                           

Postadresse: Postboks 80, 3993 Langesund   
Besøksadresse: Rafnesveien 3, 3965 Herre
Telefon: 35 96 56 80
E-post: herre.skole@bamble.kommune.no

Rektor: Merete Sivertsen
Telefon: 95072585
Epost: merete.sivertsen@bamble.kommune.no

Om Herre skole

Herre skole har 95 elever på 1.-7.trinn fordelt på 7 klasser. Det er 17 ansatte ved skolen. Vi har et viktig og godt samarbeid med FAU. Skolen ligger i et område med flott natur som brukes i lek og læring.

Facebook                                                                                              

Skolerute - Fri fra skolen

Skolerute 2022-23

Søke om fri                 

SFO - Skolefritidsordningen

SFO - Skolefritidsordningen

Åpningstid: 07.00 - 16.30
Telefon: 99 38 39 48

SFO leder: Linn J Andersen
Telefon: 91 14 64 87

Meny SFO

Juni

Viktige prinsipper for vår SFO er:

Gode vilkår for lek og utfoldelse under trygge forhold skaper trivsel og grunnlag for god utvikling.  Våre verdier setter preg på vårt arbeid med å gi barna en leken, trygg og god tilværelse før og etter skoletid. Vi motiverer og tilrettelegger aktiviteter for alle aldersgrupper, og har stort fokus på at alle skal bli sett.

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelser av plass:

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

  • Søknadsfristen for skoleåret 22/23 er 15. desember, men vi ta imot barn hele året. 
  • Det er viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

Vedtekter SFO     

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Anniken Amlie

Telefon: 97 99 28 91

Tilstede: onsdag og torsdag kl.08.00 – 15.30

Les mer om skolehelsetjenesten

Råd og utvalg

Elevråd

Elevråd 2022-23

FAU - Foreldrerådets Arbeidsutvalg

FAU og foreldrene er viktige medspillere for et godt læringsmiljø og oppvekstmiljø på Herre skole. FAU skal:           

  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU leder: Chris Willy Grunnsund

FAU-medlemmer 2022-23

SU - Samarbeidsutvalget

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU leder: Merete Sivertsen

SU-medlemmer

SMU - Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal arbeide for en aktiv deltakelse fra elever, foreldre og skolen i arbeidet med skolemiljøet. Utvalget har rett til å uttale seg om arbeidet med skolemiljøet.

Skolens plan

 

Sist oppdatert: 02. juni 2023