Rønholt skole

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:Rønholtveien 71, 3960 Stathelle

Telefon: 35 96 57 80
E-post:
ronholt.skole@bamble.kommune.no

Rektor: Per Kristian Bjørnsen
Telefon: 35 96 57 80
E-post: per.kristian.bjornsen@bamble.kommune.no

Fagleder og SFO-leder: Arne Kristian Hagen
Telefon: 35 96 57 83
E-post: arne.kristian.hagen@bamble.kommune.no

Om Rønholt skole

Personalet ved skolen består av 8 ansatte i undervisningsstillinger, en miljøveileder, en miljøterapeut og tre barne- og ungdomsarbeidere/assistenter i skole og SFO. Administrasjonen består av rektor, fagleder/SFO-leder og førstesekretær.

Rønholt skole er fra høsten 2021 en ren barneskole som ligger naturskjønt til i Vest-Bamble. Ved skolestart 2021 er det 98 elever ved skolen, med en klasse på hvert årstrinn. Rønholt skole er også en fådelt skole. Dette innebærer at klasser i enkelte undervisningstimer vil være slått sammen.

Skolen består av to bygg. 6. og 7. trinn har klasserom i nybygget som også har idrettshall. Idrettshallen er skolens storstue med muligheter for mange ulike idrettsaktiviteter. Dette bygget inneholder også barnehage, innendørs skytebane og ungdomsklubb.

I det andre bygget har vi skolens administrasjon, personalrom, SFO, to mediatek, en datalab og klasserom for 1. – 5. klasse. Alle klassene har hver sin fløy med tilhørende uteområde, og alle klasser har inngang med garderobe. Bygget har mange grupperom med ulike spesialrom som multimedierom, heimkunnskapsrom, naturfagrom, kunst/håndverksrom og musikkrom. I tilknytning til skolen ligger også en rockecontainer, som er i flittig bruk på ettermiddag og kveldstid

Rundt skolen er det jorder og skog, og selve lekeplassen er også delvis naturtomt. I tillegg har vi to ballbinger som er i daglig bruk.

 

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Rønholt skole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Rønholt skole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Hva skal skolen gjøre - Handlingsveileder trygt og godt læringsmiljø 

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Varslingsskjema til rektor     Meld mobbing

Viktige nettsider

 

Skolerute - fri fra undervisning

Skolerute 2022-2023     Søk om fri    

Skoleutviklingsplan Rønholt skole og SFO

Vi har utformet en ny skoleutviklingsplan for skoleåret 2022/23. I denne planen finner du viktig informasjon om skolen.

Skoleutviklingsplan

Visjon og verdier

Åpner dører mot verden og fremtiden, med fokus på respekt, arbeidsglede og profesjonalitet.

Profil og satsningsområder

Skolen skal skoleåret 2021-22 fortsette å arbeide aktivt med å skape et godt skolemiljø gjennom å:

 •     Videreutvikle våre lokale læreplaner.
 •     Videreutvikle god praksis for underveisvurdering og vurdering for læring.
 •     Ha fokus på fysisk aktivitet og helse gjennom deltakelse i «Aktiv 365»

Vi skal ta vare på de tradisjonsrike arrangementene som bringer barn, lærere og foresatte på skolen sammen, og jobbe videre for å skape gode arenaer for et åpent skole-hjem samarbeid. 

SFO - Skolefritidsordningen

Kontaktinformasjon: 

SFO base: 481 64 938
Sentralbord: 35 96 57 80
SFO leder: Arne Kristian Hagen: 35 96 57 83

 

Åpningstider:

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

   07.00-08.00  
           og
    13.00-16.30

   07.00-08.00  
           og
    13.00-16.30

   07.00-08.00  
           og
    11.00-16.30

   07.00-08.00
          og
   13.00-16.30

   07.00-08.00
          og
    13.00-16.30

Om Rønholt SFO

Rønholt SFO er et fritidstilbud for alle barn på 1.-4.trinn og elever med særskilte behov på 5.-7.trinn.

SFO har egne nyoppussede lokaler og er plassert i småskolefløyen i barneskolebygget med 1.klasserommet som nærmeste nabo. Her kan barna benytte fasiliteter som idrettshall, ballbinge, lekeapparater og bålplasser. Med skogen tett inntil og flotte turområder i nærmiljøet byr hverdagen på gode opplevelser for barna. 

SFO skal være et trygt og godt sted å være før og etter skoletid. Målet i SFO er å utvikle individuelle og sosiale ferdigheter gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter. Vi legger stor vekt på lek og trivsel og at hvert barn skal oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet. Ellers har vi fokus på fysisk aktivitet og helse. Barna får et sunt og variert kosthold med flere varme måltider i uken i tillegg til frukt, grønt og brødmåltider. Vi følger folkehelseinstituttets retningslinjer. Vi er engasjerte i satsingsområder som Fiskesprell, Liv og røre og fra august 2019 Matjungelen.

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelser av plass

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

 • Søknadsfristen er 01.03 hvert år, men opptak gjøres gjennom hele året dersom det er ledige plasser.
 • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
 • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
 • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

SFO-satser fra 1. januar 2022
SFO 2022 30% 40% 60% 80% 100%
Opphold(+1,4%) 971 1296 1943 2591 3239
Kost(+1,3%)   91 136 181 227
Søskenmoderasjon (-35%) -340 -454 -680 -907 -1134

 

NB: Fra høsten 2022 innføres 12 timer gratis SFO-tilbud for førsteklassinger

Billigere SFO for 1.klassingene

For at ditt barn skal kunne bruke dette tilbudet er vi avhengig av at foresatte melder inn barnet på SFO på sin skole snarest mulig. Dette gjøres her Bamble kommune - kommune24-7.no

I søknaden velger du aktuell plass for ditt barn. Etter aksept av plass, vil fakturering skje etter følgende satser (Kostpenger kommer i tillegg):  

 

Redusert betaling

Du kan søke om redusert betaling hvis husstandens samlede brutto inntekt er:

·         Under 5,45 G (pr. 1.5.19 kr 593 817) for 1. til 4. trinn. For heltidsplass skal du ikke betale mer enn 6% av brutto inntekt.

·         Foreldrebetalingen til barn med særskilt behov på 5. til 7. trinn får gratis SFO-plass.

·         Det gis søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse. Søskenmoderasjon er 35 % for barn nr. 2 og utover.

Maks pris er kr. 3 239,- for heltidsplass.

Når du søker om redusert betaling må du dokumentere husstandens inntekt med siste års skattemelding. All skattbar inntekt fra arbeidsgiver og/eller NAV skal registreres for mor/far/samboer på samme bostedsadresse som barnet. Manglende inntekt skal også dokumenteres.

Vedtak om redusert betaling gjelder for ett skoleår.

Når søknaden er behandlet vil dere få et vedtak. Endringer i betalingssatsen gjelder fra måneden etter at søknad om dokumentert inntekt er levert.

Hvis det mangler dokumentasjon på inntekt vil søknaden bli avslått.

SØK HER

Barnehagesatser fra 1. januar 2023

BARNEHAGE 2022

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold for barnehage

1500

1800

2100

2400

3000

Kost

164

197

230

262

328

           

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

-457

-549

-640

-732

-915

Søskenmoderasjon (-50%) barn nr. 3

-762

-915

-1067

-1220

-1525

 

Makspris for opphold i barnehage er 3000 kroner i måneden. Pris for mat kommer i tillegg. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt kan du få en lavere pris. Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon.  

1.     Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % moderasjon for barn nr. 3 og flere.

2.     I tillegg betales det en egenandel for kost, kr. 318,- pr. mnd. for 100 % plass i kommunal barnehage. Egenandel for kost varierer i private barnehager.

3.     Det betales for 11 mnd. Juli er betalingsfri. 

Se foreldrebetaling for mer informasjon.

Redusert foreldrebetaling               

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret. Både kommunale og private barnehager omfattes av ordningen.

Hvem kan få redusert foreldrebetaling?

 •  Ingen husholdninger skal måtte betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass
 •  Husholdninger med en samlet inntekt under 500.000 kroner

Gratis kjernetid

 • Dersom husholdningens samlede inntekt er under 598 825 kroner, gis det 20 timers gratis kjernetid per uke for 2,3,4 og 5-åringer og ved utsatt skolestart.

Søknadsfrist     

 • 1.juni for å få redusert foreldrebetaling fra august
 • Søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid behandles ellers fortløpende
 • Vedtak har ikke tilbakevirkende kraft
 • Søknaden gjelder for ett barnehageår av gangen

Hvilke inntekter skal regnes med?

 • Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og person inntekt som kommer frem av siste kjente skattemelding
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst tolv av de siste atten månedene, eller har felles barn.
 • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten der barnet er folkeregistrert.

Hva hvis inntekten er betydelig endret fra foregående år?

 • Får familien betydelig redusert inntekt i løpet av året, kan det sendes ny søknad. Det kan for eksempel være endring av sivilstatus eller endring i arbeidsforholdet

 • Endring av sivilstatus:

Data for endring oppgis i søknadskjema

 • Endring i arbeidsforhold:

Dokumentasjon fra tidligere arbeidsgiver på:

 • Dato og hva slags type endring
 • Inntekten hittil i år. Dette fremkommer på siste lønnsslipp

Dokumentasjon fra ny arbeidsgiver/NAV på:

 • Dato for endring
 • Ansettelsesforhold – stillingsbrøk og forventet inntekt ut året

 

Nyinnflyttet til Norge

 • Kommunen trenger vedtak fra NAV som bekrefter livssituasjon og økonomi

Hva skjer etter jeg har søkt?

 • Søknaden blir behandlet i den kommunen der barnet er folkeregistrert
 • Kommunen innhenter inntektsopplysninger på deg/dere fra Skatteetaten
 • Du får tilsendt et vedtak etter at søknaden er behandlet
 • Du får tilsendt faktura 1 gang per måned. Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri.

For å søke om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid, trykk på knappen nedenfor.


Søk om redusert betaling

Har du behov for hjelp, kontakt servicetorget på telefon: 35 96 50 00

 

 

Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (eng)

Bildegalleri

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Langesund barneskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Paletten

Bamble ungdomsskole

Sist oppdatert: 22. august 2022