Rønholt skole

Kontaktinformasjon

Telefon: 35 96 57 80
E-post:
ronholt.skole@bamble.kommune.no

Rektor: Per Kristian Bjørnsen
Telefon: 35 96 57 80
E-post: per.kristian.bjornsen@bamble.kommune.no

Fagleder og SFO-leder: Arne Kristian Hagen
Telefon: 35 96 57 83
E-post: arne.kristian.hagen@bamble.kommune.no

Besøksadresse: Rønholtveien 71 , 3960 Stathelle

Om skolen

Personalet ved skolen består av 8 ansatte i undervisningsstillinger, en miljøveileder, en miljøterapeut og tre barne- og ungdomsarbeidere/assistenter i skole og SFO. Administrasjonen består av rektor, fagleder/SFO-leder og førstesekretær.

Rønholt skole er fra høsten 2021 en ren barneskole som ligger naturskjønt til i Vest-Bamble. Ved skolestart 2021 er det 98 elever ved skolen, med en klasse på hvert årstrinn. Rønholt skole er også en fådelt skole. Dette innebærer at klasser i enkelte undervisningstimer vil være slått sammen.

Skolen består av to bygg. 6. og 7. trinn har klasserom i nybygget som også har idrettshall. Idrettshallen er skolens storstue med muligheter for mange ulike idrettsaktiviteter. Dette bygget inneholder også barnehage, innendørs skytebane og ungdomsklubb.

I det andre bygget har vi skolens administrasjon, personalrom, SFO, to mediatek, en datalab og klasserom for 1. – 5. klasse. Alle klassene har hver sin fløy med tilhørende uteområde, og alle klasser har inngang med garderobe. Bygget har mange grupperom med ulike spesialrom som multimedierom, heimkunnskapsrom, naturfagrom, kunst/håndverksrom og musikkrom. I tilknytning til skolen ligger også en rockecontainer, som er i flittig bruk på ettermiddag og kveldstid

Rundt skolen er det jorder og skog, og selve lekeplassen er også delvis naturtomt. I tillegg har vi to ballbinger som er i daglig bruk.

 

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Rønholt skole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Rønholt skole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Hva skal skolen gjøre - Handlingsveileder trygt og godt læringsmiljø 

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Varslingsskjema til rektor     Meld mobbing

Viktige nettsider

 

Skolerute - fri fra undervisning

Skolerute 2021-2022     Søk om fri    

Skoleutviklingsplan Rønholt skole og SFO

Vi har utformet en ny skoleutviklingsplan for skoleåret 2021/22. I denne planen finner du viktig informasjon om skolen.

Skoleutviklingsplan

Visjon og verdier

Åpner dører mot verden og fremtiden, med fokus på respekt, arbeidsglede og profesjonalitet.

Profil og satsningsområder

Skolen skal skoleåret 2021-22 fortsette å arbeide aktivt med å skape et godt skolemiljø gjennom å:

  •     Videreutvikle våre lokale læreplaner.
  •     Videreutvikle god praksis for underveisvurdering og vurdering for læring.
  •     Ha fokus på fysisk aktivitet og helse gjennom deltakelse i «Aktiv 365»

Vi skal ta vare på de tradisjonsrike arrangementene som bringer barn, lærere og foresatte på skolen sammen, og jobbe videre for å skape gode arenaer for et åpent skole-hjem samarbeid. 

SFO

Kontaktinformasjon: 

SFO base: 481 64 938

Sentralbord: 35 96 57 80

SFO leder: Arne Kristian Hagen – tlf 35 96 57 83 – Epost:  Epost

 

Åpningstider:

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

   07.00-08.00  
           og
    13.00-16.30

   07.00-08.00  
           og
    13.00-16.30

   07.00-08.00  
           og
    11.00-16.30

   07.00-08.00
          og
   13.00-16.30

   07.00-08.00
          og
    13.00-16.30

Om Rønholt SFO

Rønholt SFO er et fritidstilbud for alle barn på 1.-4.trinn og elever med særskilte behov på 5.-7.trinn.

SFO har egne nyoppussede lokaler og er plassert i småskolefløyen i barneskolebygget med 1.klasserommet som nærmeste nabo. Her kan barna benytte fasiliteter som idrettshall, ballbinge, lekeapparater og bålplasser. Med skogen tett inntil og flotte turområder i nærmiljøet byr hverdagen på gode opplevelser for barna. 

SFO skal være et trygt og godt sted å være før og etter skoletid. Målet i SFO er å utvikle individuelle og sosiale ferdigheter gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter. Vi legger stor vekt på lek og trivsel og at hvert barn skal oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet. Ellers har vi fokus på fysisk aktivitet og helse. Barna får et sunt og variert kosthold med flere varme måltider i uken i tillegg til frukt, grønt og brødmåltider. Vi følger folkehelseinstituttets retningslinjer. Vi er engasjerte i satsingsområder som Fiskesprell, Liv og røre og fra august 2019 Matjungelen.

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelser av plass

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

  • Søknadsfristen er 01.03 hvert år, men opptak gjøres gjennom hele året dersom det er ledige plasser.
  • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

SFO-satser fra 1. januar 2021
SFO 2021 30% 40% 60% 80% 100%
Opphold(+3%) 958 1278 1916 2555 3194
Kost(+2,7%)   90 134 179 224
Søskenmoderasjon (-35%) -335 -447 -671 -894 -1118

Redusert betaling

Du kan søke om redusert betaling hvis husstandens samlede brutto inntekt er:

·         Under 5,45 G (pr. 1.5.19 kr 544 226) for 1. til 4. trinn. For heltidsplass skal du ikke betale mer enn 6% av brutto inntekt.

·         Foreldrebetalingen til barn med særskilt behov på 5. til 7. trinn får gratis SFO-plass.

·         Det gis søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse. Søskenmoderasjon er 35 % for barn nr. 2 og utover.

Maks pris er kr. 3 101,- for heltidsplass.

Når du søker om redusert betaling må du dokumentere husstandens inntekt med siste års skattemelding. All skattbar inntekt fra arbeidsgiver og/eller NAV skal registreres for mor / far / samboer på samme bostedsadresse som barnet. Manglende inntekt skal også dokumenteres.

Vedtak om redusert betaling gjelder for ett skoleår.

Når søknaden er behandlet vil dere få et vedtak. Endringer i betalingssatsen gjelder fra måneden etter at søknad om dokumentert inntekt er levert.

Hvis det mangler dokumentasjon på inntekt vil søknaden bli avslått.

SØK HER

Barnehagesatser fra 1. januar 2021

BARNEHAGE 2021

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold (3%)

1615

1938

2261

2584

3230

Kost (+2,7 %)

157

157

314

314

314

           

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

-485

-581

-678

-775

-969

Søskenmoderasjon (-50%) barn nr. 3

-808

-969

-1131

-1292

-1615

 

Informasjon om mulighet til å søke redusert foreldrebetaling i barnehage.
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

1. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke om en redusert pris.  Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

2. Rett til gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer
Bestemmelsen gir rett til fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke.
Fra 1. august 2020 gjelder ordningen for barn født i 2015, 2016, 2017og 2018 og omfatter husholdninger med en samlet brutto, skattepliktig inntekt under kr. 556 100.   

Begge ordningene er søknadsbaserte.
• Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere som har felles barn eller bodd sammen 12 av de siste 18 månedene.
• Husholdningens samlede brutto skattepliktige inntekt må dokumenteres ved at siste års skattemelding (2019) legges ved.
• Dersom søker har skattepliktige person- eller kapitalinntekter som ikke er påført skattemelding, er man pliktig til å oppgi dette ved søknad.
• Er inntekten varig og vesentlig endret i forhold til skattemeldingen, kan annen dokumentasjon godtas i tillegg til skattemelding.
• Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

NB: Vedtak om redusert betaling og gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår, fra 01.08 til 31.07. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

For å få innvilget redusert foreldrebetaling fra barnehagestart i august 2021, må fullstendig søknad med gyldig dokumentasjon sendes Bamble kommune, Enhet for skole og barnehage innen 1. juni 2021. For søknader som kommer inn etter 1. juni, vil vedtaket gjelde fra måneden etter søknaden er innvilget.

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling er 1.juni hvert år.    Søknadsskjema her

Informasjon på Arabisk

Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (eng)

Bildegalleri

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Langesund barneskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Paletten

Bamble ungdomsskole

Sist oppdatert: 16. november 2021