Samfunnssikkerhet og beredskap

Organisering av beredskapsarbeidet


Kommunedirektøren er kommunens øverste ansvarlig for beredskapen i kommunen. Det er ansatt en beredskapskoodinator som tar seg av det daglig beredskapsarbeidet. Denne koordinatoren er organsiert i Grenland Brann og Redning.

Grenland Brann og Redning


Psykososialt  kriseteam    Legevakt     Samfunnssikkerhet

Befolkningsvarsling     Industriberedskap     IUA
 

Kommunal helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunens planverk er bygget på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Det finnes flere planverk på de ulike nivåene i kommunen. Hver enhet, virksomhet og avdeling har utarbeidet sine egne beredskapsplaner som tar hensyn til den helhetlige analysen samt krav i Interkontrollforskriften. Det finnes også et overordnet planverk som blant annet benyttes av kommunens kriseledelse ved større hendelser.

Planverk er ikke publisert på kommunens hjemmesider av sikkerhetsmessige grunner.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2021

Kontakt beredskapskoordinator

Fred Inge Skjærum

Fagleder samfunnssikkerhet
Beredskapskoordinator

Grenland brann og redning IKS
Tlf.: 900 81 731
E-post: fred.inge.skjaerum@gbr.no

Informasjon om jodtabletter

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sier det er lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge som følge av situasjonen i Ukraina. Generelt har det lenge vært anbefalt at alle under 40 år alltid lagrer jodtabletter hjemme. 

Bamble kommune har et beredskapslager til målgruppa (alle under 18 år, gravide og ammende), samt planer for utdeling av jodtabletter ved en eventuell atomhendelse.

Nyhetssak: Informasjon om jodtabletter

Samtykke til utdeling av jodtabletter i skole og barnehage

DSA: Atomsikkerhet og beredskap

Tilfluktsrom 

Nyhetssak: Offentlig tilfluktsrom i Bamble

Sivilforsvaret: Les mer om tilfluktsrom

Generelle råd om egenberdskap

Få oversikt over hva du bør ha hjemme

 

Nyttige sider

Ukraina og vår beredskap

Gratis karttjeneste     Råd om egenberedskap     Politiet     

Samfunnssikkerhet i Grenlandskommunene

Helsenorge     Folkehelseintituttet

Sist oppdatert: 12. mai 2023