Samfunnssikkerhet og beredskap

Beredskap i Bamble

Kommunen skal ivareta befolkningen og sikre samfunnsviktige tjenester og funksjoner ved en eventuell hendelse eller krise. Kommunedirektøren er øverste ansvarlig for beredskapen i kommunen. Beredskapskoordinator er organisert i Grenland Brann og Redning og tar seg av det daglige beredskapsarbeidet.

Viktige tjenester og informasjon

Psykososialt kriseteam   
Legevakt     
Grenland Brann og Redning IKS
Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing
Industriberedskap

Kontakt beredskapskoordinator

Fred Inge Skjærum
Fagleder samfunnssikkerhet
Beredskapskoordinator

Grenland brann og redning IKS
Tlf.: 900 81 731 / E-post: fred.inge.skjaerum@gbr.no

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunens planverk er bygget på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Hvert kommunalområde, virksomhet og avdeling har egne beredskapsplaner. Det er også et overordnet planverk som blant annet benyttes av kommunens beredskapsledelse ved større hendelser. Disse er ikke publisert på hjemmesiden av sikkerhetsmessige grunner.

Råd om egenberedskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Det er fordi kommuner og nødetater må prioritere de som ikke klarer seg uten hjelp i en krise. 

Få oversikt over hva du bør ha hjemme

Langvarig bortfall av EKOM

Bortfall av elektronisk kommunikasjon (EKOM) betyr at du ikke kan ringe over digitale linjer, bruke internett eller mobilnett. I en slik situasjon vil være vanskelig å komme i kontakt med nødetatene, kommunen eller familie og venner. 

Bamble kommune har fire faste oppmøtepunkter der innbyggere kan få informasjon og melde fra om behov for hjelp. Det er viktig at du kun møter opp på disse stedene når det er helt nødvendig. 

Her kan du møte opp:

Halen gård - Skarpenordveien 23, 3970 Langesund
Bamble legevakt - Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle
Bamble brannstasjon - Nordbyveien 1, 3960 Stathelle
Vest-Bamble aldershjem - Nysteinveien 30, 3967 Stathelle

Tilfluktsrom 

Bamble kommune har ett offentlig tilfluktsrom. Det har 180 plasser og er på Stathelle Servicesenter, Falkåsveien 8 på Stathelle.

Offentlige tilfluktsrom er bygget for å gi vern for befolkningen, slik at de som befinner seg i nærområdet kan søke tilflukt i en beredskapssituasjon. Det er kommunen som eier og vedlikeholder offentlige rom.

Private tilfluktsrom er bygget og dimensjonert for å gi vern for menneskene som normalt oppholder seg der tilfluktsrommet er. De er i privat eie, og eieren har ansvaret for vedlikehold. 

Les mer om tilfluktsrom hos Sivilforsvaret
Kart over offentlige tilfluktsrom - dsb

Informasjon om jodtabletter

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at alle under 40 år alltid lagrer jodtabletter hjemme. 

Bamble kommune har et beredskapslager til målgruppa (alle under 18 år, gravide og ammende), samt planer for utdeling av jodtabletter ved en eventuell atomhendelse.

Samtykke til utdeling av jodtabletter i skole og barnehage
DSA: Atomsikkerhet og beredskap

Nyttige lenker

Samfunnssikkerhet i Grenlandskommunene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Politiet

Helsenorge   

Folkehelseintituttet

Gratis karttjeneste

Ukraina og vår beredskap

Sist oppdatert: 07. juni 2024