Samfunnssikkerhet og beredskap

Organisering av beredskapsarbeidet


Kommunedirektøren er kommunens øverste ansvarlig for beredskapen i kommunen. Det er ansatt en beredskapskoodinator som tar seg av det daglig beredskapsarbeidet. Denne koordinatoren er organsiert i Grenland Brann og Redning.

Grenland Brann og Redning


Psykososialt  kriseteam    Legevakt     Samfunnssikkerhet

Befolkningsvarsling     Industriberedskap     IUA
 

Kommunal helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunens planverk er bygget på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Det finnes flere planverk på de ulike nivåene i kommunen. Hver enhet, virksomhet og avdeling har utarbeidet sine egne beredskapsplaner som tar hensyn til den helhetlige analysen samt krav i Interkontrollforskriften. Det finnes også et overordnet planverk som blant annet benyttes av kommunens kriseledelse ved større hendelser.

Planverk er ikke publisert på kommunens hjemmesider av sikkerhetsmessige grunner.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2021

Kontakt beredskapskoordinator

Fred Inge Skjærum

Avdelingsleder samfunnssikkerhet
Beredskapskoordinator

Grenland brann og redning IKS
Tlf.: 900 81 731
E-post: fred.inge.skjaerum@gbr.no

Nyttige sider

Gratis karttjeneste     Råd om egenberedskap     Politiet     

Samfunnssikkerhet i Grenlandskommunene

Helsenorge     Folkehelseintituttet

Sist oppdatert: 01. mars 2022