Samfunnssikkerhet og beredskap

Beredskap i Bamble

Kommunen skal ivareta befolkningen og sikre samfunnsviktige tjenester og funksjoner ved en eventuell hendelse eller krise. Kommunedirektøren er øverste ansvarlig for beredskapen i kommunen. Beredskapskoordinator er organisert i Grenland Brann og Redning og tar seg av det daglige beredskapsarbeidet.

Viktige tjenester og informasjon

Psykososialt kriseteam   
Legevakt     
Grenland Brann og Redning IKS
Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing
Industriberedskap

Kontakt beredskapskoordinator

Fred Inge Skjærum
Fagleder samfunnssikkerhet
Beredskapskoordinator

Grenland brann og redning IKS
Tlf.: 900 81 731 / E-post: fred.inge.skjaerum@gbr.no

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunens planverk er bygget på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2021

Det er flere planverk på de ulike nivåene i kommunen. Hvert kommunalområde, virksomhet og avdeling har utarbeidet egne beredskapsplaner som tar hensyn til den helhetlige analysen samt krav i Interkontrollforskriften. Det er også et overordnet planverk som blant annet benyttes av kommunens beredskapsledelse ved større hendelser. Planverk er ikke publisert på kommunens hjemmesider av sikkerhetsmessige grunner.

Informasjon om jodtabletter

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at alle under 40 år alltid lagrer jodtabletter hjemme. 

Bamble kommune har et beredskapslager til målgruppa (alle under 18 år, gravide og ammende), samt planer for utdeling av jodtabletter ved en eventuell atomhendelse.

Informasjon om jodtabletter

Samtykke til utdeling av jodtabletter i skole og barnehage

DSA: Atomsikkerhet og beredskap

Tilfluktsrom 

Bamble kommune har ett offentlig tilfluktsrom. Det har 180 plasser og er på Stathelle Servicesenter, Falkåsveien 8 på Stathelle.

Offentlige tilfluktsrom er bygget for å gi vern for befolkningen, slik at de som befinner seg i nærområdet kan søke tilflukt i en beredskapssituasjon. Det er kommunen som eier og vedlikeholder offentlige rom.

Private tilfluktsrom er bygt og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie, og eieren har ansvaret for vedlikehold. 

Les mer om tilfluktsrom hos Sivilforsvaret
Kart over offentlige tilfluktsrom - dsb

Råd om egenberedskap

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn.

Få oversikt over hva du bør ha hjemme

Nyttige lenker

Samfunnssikkerhet i Grenlandskommunene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Politiet

Helsenorge   

Folkehelseintituttet

Gratis karttjeneste

Ukraina og vår beredskap

Sist oppdatert: 20. februar 2024