Samfunnssikkerhet og beredskap

VAKTTELEFONER

Brannvakta i Bamble

Tlf: 481 64 925 
 

Legevakta i Bamble

Tlf: 116 117 / 35 96 55 20 adr Sykehjemsveien 1, 3961 Stathelle.


Psykososialt kriseteam

Tlf: 952 51 211 / Virksomhetsleder: 481 64 952

Mer om tjenesten


Vann- og avløpsvakt / Teknisk vakt i Bamble

Tlf: 913 65 000
 

Giftinformasjon

Ved mistanke om forgifting ring 113 eller ring giftinformasjonen 22 59 13 00.

NØDNUMMER

Ulykke eller fare

Ved en større ulykke eller fare vil tyfonanlegget til Sivilforsvaret bli tatt i bruk, og melding vil bli sendt ut via NRK, P4, Radio Norge eller lokalradio. Gassutslipp: Korte og lange støt i 2 minutter.
 

Informasjon

Har du spørsmål om beredskap og trygghet i Bamble kommune, ta kontakt med beredskapskoordinator eller klikk deg videre inn på aktuelt tema i innholdsfortegnelsen langs venstre side.

Det kan skje her

Pålogging CIM

Pålogging CIM

Organisering av beredskapsarbeidet

Kommunedirektøren er kommunens øverste ansvarlig for beredskapen i kommunen. Det er ansatt en beredskapskoodinator som tar seg av det daglig beredskapsarbeidet. Denne koordinatoren er organsiert i Grenland Brann og Redning.

Beredskapskoordinator skal på vegne av Kommunedirektør

Formål (brukes i kommuneplanprosesser)
 • Sammen med de øvrige Grenlands kommunene skal det arbeides for en felles beredskapsfilosofi, som skal føre til tryggere og mer robuste lokalsamfunn - i overensstemmelse med eksisterende lover, forskrifter, politiske vedtak og kommunale bestemmelser - innen samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Legge forholdene til rette for administrasjonen, tjenestene og politikerne i kommunene slik at de har kunnskap om aktuelle risikoområder med forslag til forebyggelse og håndtering.
Arbeids- og ansvarsområde (brukes fortløpende og i budsjettprosesser)
 • Kommunens beredskapsfilosofi holdes oppdatert.
 • Det skal bidras til at kommunen har et plansystem hvor samfunnssikkerhet og beredskap er en naturlig del av en helhetlig plantankegang - både strategisk og operativt.
 • Med utgangspunkt i Plan- og bygningsloven og Lov om kommunal beredskapsplikt se til at det blir utarbeidet kommunedelplan  for risikoområder i hele lokalsamfunnet etter ROS metodikken. Koordinatoren skal være behjelpelig under ROS analyser.
 • Det arbeides for at kommunen og kommunale foretak har en høy bevissthet og positiv holdning til beredskapsarbeid generelt. Skal være aktiv i forhold til andre aktuelle offentlige institusjoner og private foretak.
 • Koordinatoren er sekretær for det lokale beredskaps- og øvelsesutvalg.
 • Koordinatoren er sekretær for lokalt beredskapsråd.
 • Sikre at det er relevant informasjon om samfunnssikkerhet og beredskap på kommunen hjemmesider.
Organisasjonsmessige plassering
 • Koordinatoren rapporterer - i rollen som beredskapskoordinator direkte - til kommunedirektør.
 • Beredskapskoordinatorfunksjonen organiseres i enhet for tekniske tjenester og eiendomsforvaltning og sorterer under virksomhet for Brann- og ulykkesberedskap.
Ideelle kvalifikasjonskrav
 • Utdannelse og eller erfaring innen beredskapsarbeid - samt interesse for det samme.
 • Gode samarbeidsevner og god kjennskap til kommunal og lokalsamfunnets virke.
Kriterier for vurdering av jobboppfyllelse
 • Kommunens organisasjonsledd har fått adekvate innspill innen samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Kommunens beredskapsråd har et velfungerende sekretariat.
 • Kommunedirektør og politikere er orientert om status innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Gassplakaten

Gassplakaten

Industriberedskap i Bamble

Industriberedskap

Kommunal helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunens planverk er bygget på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Det finnes flere planverk på de ulike nivåene i kommunen. Hver enhet, virksomhet og avdeling har utarbeidet sin egne beredskapsplaner som tar hensyn til den helhetlige analysen samt krav i Interkontrollforskriften. Det finnes også et overordnet planverk som blant annet benyttes av kommunens kriseledelse ved større hendelser.

Planverk er ikke publisert på kommunens hjemmesider av sikkerhetsmessige grunner.

Kontakt beredskapskoordinator

Fred Inge Skjærum

Avdelingsleder samfunnssikkerhet
Beredskapskoordinator

Grenland brann og redning IKS
Tlf.: 900 81 731
E-post: fred.inge.skjaerum@gbr.no

Sist oppdatert: 25. januar 2021