Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Bamble kommune yter tjenester til hjemmeboende som f.eks. hjemmesykepleie, hjemmehjelp (praktisk bistand), trygghetsalarm, matombringing osv. Hjemmetjenesten er bemannet 24 timer i døgnet, med fagpersonell.  

Alle telefonhenvendelser rettes til hjemmetjenesten i åpningstiden, mandag - fredag 08.00-15.00. 
Utenom åpningstid kan akutte henvendelser formidles via legevakten på telefon 35 96 55 20.

Hjemmetjenesten i Bamble 

Søknadsskjema          

Priser

Syn- og hørselskontakt

Feriegjester - midlertidig opphold i kommunen

Dersom du trenger hjelp fra hjemmetjenesten under ferie eller annet midlertidig opphold ta kontakt med tjenestekontoret. Feriegjester oppfordres til å søke i god tid før planlagt opphold. Vennligst send søknadsskjema.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er hjelp og veiledning til den som trenger pleie og omsorg i hjemmet, samt medisinsk behandling i samarbeid med lege. Hjemmesykepleie innvilges etter en individuell vurdering.

 

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Hjemmehjelp (praktisk bistand) er en fellesbetegnelse for hjemmehjelp og annen hjelpevirksomhet til personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. Formålet er først og fremst å yte hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet. Hjemmehjelp innvilges etter en individuell vurdering.

 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Dette er en alternativ måte å organisere personlig assistanse på, beregnet på personer med store og sammensatte behov. Ordningen fungerer slik at tjenestemottakeren (brukeren) selv organiserer arbeidet til dem som yter bistand (assistenten). Det må søkes om tjenesten.

Du kan velge om tjenesten skal ytes av Bamble kommune eller av et privat firma (med konsesjon).

Håndbok fra Helsedirektoratet

Gjeldende lov og regelverk

 

Middagsombringing – bestille mat hjemme

Hjemmeboende som selv ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov på grunn av sykdom, alder eller av andre årsaker har problemer med å få laget middag til seg selv. Tilbudet består av varm middag som bringes hjem til deg en eller flere ganger i uken, dersom ikke annet er avtalt.

Vaskeritjenester

Vaskeriet vasker tøy for hjemmeboende som selv ikke er i stand til å ivareta dette på grunn av sykdom, alder eller av andre årsaker. Vaskeriet vasker tøy for flere av kommunens institusjoner og bofellesskap, samt for brukere i hjemmetjenesten. De har også utleie av sengetøy og hånklær til hjemmeboende. Tøyet må være merket med fullt navn.Vaskeriet har egen bil som henter og bringer tøy fra alle enhetens virksomheter to ganger pr. uke. (mandag og torsdag). Skal du ha hjelp til vask av tøy må du sende søknad til hjemmetjenesten.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm kan innvilges til personer med fallfare grunnet sykdom eller som ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker. Trygghetsalarmen går direkte til Alarmsentralen som vil svare på anrop og der hvor det er nødvendig, ta kontakt med hjemmetjenesten. Bruker får en alarmknapp eller armsmykke som kan trykke på for å oppnå kontakt. Trygghetsalarm innvilges etter en individuell vurdering. Å få tildelt en trygghetsalarm forutsetter samtykke til å montere nøkkelboks ved inngangsdør slik at hjemmetjenesten kan komme inn i boligen ved behov.

Tekniske hjelpemidler

Ved behov for hjelpemiddel vil en aktuell fagperson fra Kommunen i samråd med bruker vurdere hvilket hjelpemiddel som er mest hensiktsmessig.

Kontakt hjemmetjenesten for lån av hjelpemidler.

Formidling.

Ved varig behov for hjelpemidler bistår kommunen med søknad til NAV Hjelpemiddelsentral Telemark. Kontakt hjemmetjenesten eller fyll ut henvisningskjemaet til ergoterapi. Etter innvilgelse av søknad om hjelpemidler hos NAV blir hjelpemiddelet levert hjem til deg etter nærmere avtale.

Hjelpemiddelteknikers oppgaver

  • Montering og programmering av trygghetsalarmer samt skifte av batterier
  • Utkjøring og innhenteing av hjelpemidler innvilget av NAV
  • Enkle reparasjoner og montering av hjelpemidler innvilget av NAV

Korttidsutlån av hjelpemidler

Bamble kommune kan låne ut hjelpemidler til innbyggere eller besøkende. Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler.

Hjelpemidlene kan lånes inntil 3mnd, tjenesten er gratis. 
Eksempler på hjelpemiddel for kortidsutlån:

  • Krykker
  • Rullestol
  • Toalettforhøyer
  • Rullator

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for voksne

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for barn

Sist oppdatert: 13. juni 2023