Sengeavdelinger

Sengeavdelinger

Bamble helsehus har totalt 62 enerom, alle med eget bad og toalett, fordelt til rehabilitering-, korttids- og langtidsopphold. Tildeling av opphold foretas av tiltaksteamet. Behov fremmes av representant fra hjemmetjenesten i din sone utfra søknader muntlig og/eller skriftlig, henvendelse fra sykehus med flere. Det gis både tidsbegrenset opphold (korttidsopphold) og langtidsopphold. Tidsbegrenset opphold kan gis når tjenestemottakeren har behov for opptrening (rehabilitering) eller omfattende helsefaglig bistand i en periode.

Vederlagsberegning

For tidsbegrenset opphold betales det egenandel, størrelsen på egenandelen fastsettes årlig gjennom Statsbudsjettet. De som tildeles et langtidsopphold, skal betale en viss andel av sin inntekt (pensjon, renteinntekter og lignende). Det er ikke anledning til å kreve deler av formuen (fast eiendom, bankinnskudd, aksjer mv.) som betaling. Ved tidsbegrenset opphold over 60 døgn i kalenderåret beregnes døgnpris etter inntekt. Vederlagsforskriften regulerer størrelsen på betalingen.

Søknad sendes:  Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund

Søknadsskjema                           

Priser

Rehabiliteringsopphold

Opptrening og vedlikeholdstrening.

Kontakt informasjon

Virksomhetsleder: Tove Bjørnsvik Meinstad
Telefon vaktrom: 35 96 54 55

Rehabilitering sengepost brosjyre

Mer om tjenesten

Korttidsopphold

Observasjon og oppfølging av medisiner, spesielle sykepleier prosedyrer, ernæring mat/drikke, smerter, funksjonsnivå, I etterkant av sykehusopphold, trygghet og sosial stimulering

Lindrende enhet

I samarbeid med sykehuset, kreftsykepleier, lege

Øyeblikkelig hjelp (ØBH) plasser

Lege, legevakt legger inn, opphold inntil 72 timer. Tjenesten er gratis

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder: Tove Bjørnsvik Meinstad

Korttidsavdelingen/Lindrende enhet og ØBH plasser, 2 etasje
Avdelingssykepleier: Tone Folkestad Olsen, telefonnr: 35 96 54 64
Telefon vaktrom:    35 96 54 85

Korttidsavdeling 3 etasje

Telefon vaktrom:   35 96 55 47

Mer om tjenesten

Langtidsopphold

Langtidsopphold innvilges når helsetilstanden krever spesiell heldøgns oppfølging.

Skjermet enhet

Forutsetter demens diagnose

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder: Tove Bjørnsvik Meinstad

Langtidsavdeling pleie 2 og skjermet avdeling, 2 etasje

Telefon Pleie 2, vaktrom 1:    35 96 55 35
Telefon Pleie 2, vaktrom 2:    35 96 55 48
Telefon skjermet avd. vaktrom:  35 96 55 36

Langtidsavdeling pleie 3, 3 etasje
Telefon Pleie 3, vaktrom 1:   35 96 55 34
Telefon Pleie 3, vaktrom 2:   35 96 55 37

Mer om tjenesten

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold tildeles til personer, der ektefelle/familien utfører særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Tjenesten er gratis.

Mer om tjenesten

Sist oppdatert: 05. januar 2021