Skogbruk

SKOGBRUK

Kontaktperson: Einar Teigen - tlf: 35 96 51 03 - mob: 481 64 964 - E-post

Skogfond

Alle skogeiere må sette av skogfond ved omsetning av bartrevirke. Skogfondssatsen er valgfri i intervallet 4-40 % av brutto salgspris. Midlene skal investeres i den eiendommen midlene kommer fra. Skogfondskontoen følger eiendommen.

Skogfond utbetales for investeringer i egen skog. Investeringene må ikke være i strid med skogbrukslovens formål og forskrifter. Det er kommunen som mottar og behandler refusjonskrav fra skogeieren og sørger for at penger betales ut. En utbetaling fra skogfond er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven.

Skogfond med skattefordel kan brukes til:

 • Skogkulturtiltak
 • Søknadspliktig bygging, ombygging og opprusting av skogsbilveier og traktorveier
 • Vedlikehold av skogsbilveier
 • Konkrete miljøtiltak der det drives skogbruk
 • Skogbruksplanlegging med miljøregistrering
 • Investeringer i bioenergitiltak
 • Forsikring mot stormskader og skogbrann
 • Kompetansehevende tiltak
 • Oppmerking av eiendomsgrenser
 • Skogfond kan også brukes til å dekke merverdiavgift, men det gir ikke skattefordel.

Rutiner for utbetaling av skogfond i Bamble kommune:

 • Refusjonskrav kan sendes kommunen pr. post, mail, eller legges inn elektronisk via Altinn/ØKS. (se link til siden skogfond.no)
 • For skogkultur der det søkes om tilskudd skal skjema LDR-909B benyttes. (Gjelder ikke dersom refusjonskrav legges inn elektronisk)
 • Det skal oppgis en kostnad for tiltaket, areal for ungskogpleie og antall for planting.
 • Tiltaket skal stedfestes, enten med bestandsnummer, koordinater eller kart.
 • Dersom utbetaling skal skje direkte til tredjeperson (entreprenør) må dette fremgå klart. Hvis ikke er hovedregelen at beløpet blir utbetalt til skogeier.
 • For utbetaling av skogfond til veivedlikehold der kostnaden overstiger kr 4,- pr. meter skal det foreligge forhåndsgodkjenning fra kommunen.
 • Refusjonskrav som sendes på papir skal ha underskrift av skogeier. Dersom det sendes på mail er dette nok som elektronisk underskrift.
 • Fakturaer for utførte arbeider skal legges ved refusjonskravet.
 • Refusjonskravet skal sendes på mail til postmottak@bamble.kommune eller pr. post til Bamble kommune, Postboks 80, 3970 Langesund.

Søknader behandles fortløpende etter som de kommer inn. Frist for å søke statstilskudd til skogkultur er 10 nov.

Dersom refusjonskravet er mangelfullt blir det sendt mangelbrev med beskjed om hva som må rettes opp.

Kommunen er ikke ansvarlig for at fakturaer blir betalt i rett tid.

Kommunen sender kvittering på behandlet refusjonskrav til skogeier etter at anvisning er gjort. Vedtaksbrev blir sendt skogeier automatisk i fra ØKS (Landbruksdirektoratet).

Spesifisert krav om utbetaling av skogfond skal sendes kommunen senest 1 – ett – år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført.

Linker/vedlegg ang skogfond:

Tilskudd til skogkultur


Statstilskudd til ordinære skogtiltak:

For 2024 gis det statstilskudd til følgende tiltak:

 • Ungskogpleie og grasrydding 40 %

Søknadsfrist er 20.november.

Retningslinjer for tilskudd til skogkultur:

Retningslinjer for bruk av NMSK-midler 2024- Bamble

 

Kommunalt tilskudd

For årene 2022-2025 gis det følgende kommunalt tilskudd:

 • Ungskogpleie: 30 % av godkjent kostnad
 • Planting: 10 % av godkjent kostnad

Ingen søknadsfrist. Utbetalinger blir gjort fortløpende så lenge det er tilgjengelige midler

Alle søknader sendes Bamble kommunes postmottak

Søknadskjema

Søknad om bygging av Landbruksvei

Landbruksveier skal bygges i samsvar med Landbruksveiforskriften og veinormaler fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Vegnormaler og byggebeskrivelser for Landbruksveier:


Søknadsplikt for bygging og ombygging


Bygging og ombygging av landbruksveier er søknadspliktig og krever godkjenning av kommunen. Det innebærer at veibygging ikke kan settes i gang før søknad er godkjent av kommunen. Kommunen kan sette vilkår ved godkjenning av søknad om veibygging.

Unntatt søknadsplikt er vedlikehold, punktutbedring eller enkel opprusting av eksisterende landbruksvei som ikke medfører endring av veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse.

Søknad om tillatelse skal sendes kommunen på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Det skal legges ved kart som viser inntegnet planlagt trase. Søknadsskjema finner du her 

Kartutsnitt kan du lage her

Søknad om tilskudd til Landbruksvei

Det kan søkes om tilskudd til bygging og ombygging av Landbruksveier. Kommunen har overtatt dette ansvaret fra 0.01.2020. Ta kontakt med kommunens skogbruksansvarlig dersom dette er aktuelt.

Retningslinjer for tilskudd til bygging av skogsveier

Sist oppdatert: 23. april 2024