Skogbruk

SKOGBRUK

Kontaktperson: Einar Teigen - tlf: 35 96 51 03 - E-post

Skogfond

Kommunen har ansvar for behandling av alle saker knyttet til utbetaling av skogfond til skogeier.

Tilskudd til skogkultur

Følgende statstilskudd gis til skogkultur:

  • Ungskogpleie: 35 %
  • Grasrydding: 10 %

Tilskudd registreres og utbetales samtidig med at tiltaket blir registrert i skogfondssystemet. For årene 2018 og 2019 gis det et eget kommunalt tilskudd på 20 % til ungskogpleie og planting

Skjema her

Foryngelse av skog

Skogeier har etter hogst plikt til å sørge for tilfredsstillende foryngelse av arealet innen tre år:  

Forskrift

Skogsveier

Nybygging og ombygging av skogsbilveier og permanente traktorveier er søknadspliktige. Unntatt er enkle traktorveier med ubetydelige terrenginngrep. Det kan søkes om tilskudd til veibygging.

Motorferdsel i utmark

Kommunen har ansvar for å behandle søknader om dispensasjoner og tillatelser til motorferdsel i utmark og vassdrag.

Sist oppdatert: 06. mars 2019