Kommunalteknikk

Vei / vann og avløp / graving

Om Kommunalteknikk

Virksomheten har ansvaret for planlegging, bygging og drift av vannforsyning, avløpsanlegg, veier/parker og skjærgårdspark. Virksomhetsleder er André Lindkjen Olsen - tlf: 35 96 50 00 - Epost

Vakttelefon: 913 65 000  (kl. 15.00-07.30)

Bydrift

Avdelingen har ansvar for vedlikehold av veier og torg, samt anleggsdrift i egne veier. Arbeidet omfatter bl.a. snømåking, strøing, asfaltering og feiing, samt reparasjon/utskifting av vann- og avløpsanlegg. Avdelingen har også ansvar for vedlikehold/fornyelse av parker, torg og friområder, samt skjærgårdspark. Har også ansvar for drift av gjenvinngsstasjon på Eik, samt renovasjon og renhold skjærgårdsparken. Sørger for vedlikehold av grøntanlegg og renovasjon torg og friområder.

Skjærgårdstjenesten har ansvar for drift, vedlikehold og oppsyn av skjærgårdsparken. Skjærgårdsparken utgjør totalt ca. 3000 dekar, hvorav ca. 1700 dekar omfattes av avtaler med private grunneiere. Disse arealene ligger hovedsakelig på øyene i Skjærgården. I tilknytning til skjærgårdsparken har kommunen anlagt servicebygg for turister. Det ligger på Valle.

Servicebyggene har dusj, toalett, vaskemaskiner etc. I tillegg har vi to servicebygg i Langesund, ett i Kongshavn og ett i Krogshavn.

Kontaktperson: Bjørn Salvesen - tlf: 35 96 50 00 - Epost

Vann og avløp

Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg, ledningsanlegg og bassenger for drikkevann, samt drift og vedlikehold av renseanlegg, ledningsanlegg og pumpestasjoner for avløpsvann.

Kontaktperson: Jens Nygård - tlf: 35 96 50 00 - Epost

Mer om tjenestene:    

Vann og avløp
Vannforsyning/Drikkevann
Hovedplan for vann og avløp 2014 - 2024

Graving på kommunal vei

Når skal det varsles?

Tiltakshaver/entreprenør skal søke om gravemelding/arbeidsvarsling når det skal utføres arbeid som gjør det nødvendig å sperre - helt eller delvis - f.eks vei, fortausareal eller offentlige plasser.

Da skal det varsles om:

  • bruk av stillas til husarbeid
  • graving for å skifte ut vann- og kloakkledninger
  • nybygg
  • tilbygg med videre

Arbeidsvarsling kreves for alt arbeid som kan influere på trafikken på offentlige veier og plasser.Det kreves at de som skal utføre eller være ansvarlige for å varsle arbeid på offentlig vei, kan dokumenterte nødvendige kvalifikasjoner. Varslingsplan må utarbeides.

Retningslinjer for graving i kommunal grunn

Grave- og arbeidstillatelse - gravemelding.no

Sist oppdatert: 05. april 2024