Framtidas ungdomsskole

I uke 11 ble det gjennomført brukermedvirkningsprosesser og tidlig involvering

BrukermedvirkningI forbindelse med forprosjektet til «Framtidas ungdomsskole», har det i hele uke 11 vært gjennomført brukermedvirkningsprosesser i Bamble kommune i regi av WSP-Norge. Det har vært fokus på behov, krav og ønsker knyttet til utforming av- og innhold i både skolebygg, idrettshall og svømmehall samt uteområder.

I disse prosessene har mange av kommunenes tjenesteområder vært representert sammen med representanter for ulike lag og foreninger. Det har vært god deltagelse og oppslutning fra både kultur, frivillighet, planmyndighet og drift. Ikke minst har det vært et stort engasjement fra alle lærere på ungdomstrinnet og alle skolenes elevråd sammen med ungdomsrådet.

Det har også blitt diskutert muligheter for et tettere samarbeid med ulike faggrupper for å styrke helsetjenesten til elever i grunnskole og videregående opplæring. I denne økten var representanter for helsesøstertjenesten, miljøterapeuter, sosiallærere, ergoterapeut og skolerådgivere involvert.

Kulturskolen har vært godt representert i disse prosessene, hvor man ser på muligheter for et tettere samarbeid. De innehar mye erfaring og kompetanse som grunnskolen kan ha stor glede og ikke minst nytte av. Det er allerede i dag flere lærer i kulturskolen som har deltidsstillinger i grunnskolen og som bidrar til å styrke bl.a. musikkfaget og aktuelle valgfag som f.eks. sal og scene.

Erfaringer fra lignende prosjekter i Norge viser at de ulike brukergruppene ofte får gehør for mellom 80 og 90% av sine ønsker og behov. Noe av det som muliggjør dette er fleksible romløsninger og sambruk av arealer mellom ulike fag- og brukergrupper.

Alt som nå har kommet frem i løpet av uke 11 samles i en delrapport som sendes tilbake til alle deltakere for gjennomgang. Slik ønsker WSP og kvalitetssikre innholdet samt å gi brukeren mulighet for å korrigere innholdet eller tilføye ytterligere ønsker eller behov.

Det har vært en innholdsrik og hektisk uke med stor grad av entusiasme og engasjement fra alle involverte brukergrupper. Vi ser frem til videre samarbeid!

Høgne Skøld
Prosjektkoordinator
Framtidas ungdomsskole

 

Kontraktsignering - Forprosjekt Framtidas ungdomsskole
Kontraktsignering WSP - Fra v: Hallgeir Kjeldal, Tore Marthinsen, Thomas Odiin, Beate Aske Løtveit og Trond Gausnes

Bamble kommune signerte torsdag 09.02.2017 kontrakt med WSP (www.wspgroup.no), som skal ha den eksterne prosjektledelsen i forprosjektet til - Framtidas Ungdomsskole. Prosjektleder (PL) som stilles til disposisjon heter Thomas Odiin. Han har mye erfaring fra lignende byggeprosjekter i Norge. Oppstartsdagene 09. og 10.02 ble brukt til å avklare overordnede mål og ambisjoner for skole, kultur, idrett og nærmiljø. I denne fasen var det kommunens egen prosjektgruppe og representanter for flere av kommunens tjenesteområder som deltok.  I det videre arbeidet vil det bli lagt stor vekt på brukermedvirkningsprosesser og dette arbeidet starter allerede i uke 11. Det er et stort og omfattende arbeid som skal gjøres før sluttrapporten er klar høsten 2017.

På bildet fra venstre: Hallgeir Kjeldal (ordfører), Tore Mathinsen (rådmann) Thomas Odiin (WSP Norge AS), Beate Aske Løtveit (WSP NorgeAS) og Trond Gausnes (skolesjef) 

 

Ny ungdomsskolestruktur vedtatt 16.6.2016

Se vedtaket og dokumentene

Høringsuttalelser, høringssvar, brev til kommunen om framtidas ungdomsskolestruktur i Bamble kommune (Sak nr. 120/15)

Til Sak 120/15

Tilleggsutredning

Tilleggsutredning om fremtidas ungdomsskolestruktur i Bamble er nå tilgjengelig, og vil bli lagt frem for politisk behandling i kommunestyret 16.juni

I tillegg blir det avholdt ekstra utvalgsmøte i Oppvekst- og Kulturutvalget 25.mai, for å gjennomgå rapporten.

For nærmere opplysninger kan Trond Gausnes, Gunn Ellen Berg eller Tore Marthinsen kontaktes

Les tillegsutredningen her

Høring for rapporten i ungdomsskolestrukturprosjektet

Bamble kommune legger KS konsulents rapport fra Ungdomsskolestrukturprosjektet 2015 ut til høring i perioden 25.9.-6.11. 2015.

Høringsbrev

Rapport 

Fremdrift i prosjektet

Ny utredning  

Arbeidet med ny utredning av ungdomsskolestruktur har fått sitt mandat i vedtak fattet av Bamble kommunestyre den 11.12.14. I kommunestyresak 73/14 ble følgende enstemmige vedtak fattet:

  1. Bamble kommunestyre tar rapporten om Yggdrasil og de vedlagte innspill til orientering.
  2. Bamble kommunestyre vedtar at det er viktig å beholde og styrke den videregående skole i Bamble og utvikle denne i et tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen.
  3. Bamble kommune vedtar at prosjektet Yggdrasil videreføres i en forstudie, men at dette iverksettes først etter at Bamble kommune har gjennomført en skolestrukturendring for ungdomstrinnene.
  4. Sak vedr. prosjektspesifikasjon for forstudien til Yggdrasilprosjektet legges frem for politisk behandling etter at skolestrukturutredningen er gjennomført.
  5. Avsatte midler til Yggdrasilprosjektet overføres til prosjekt skolestrukturutredning for ungdomstrinnet.
  6. Bamble kommunestyre ber rådmannen fremme sak vedr. skolestrukturutredning for ungdomstrinnet til kommunestyrets møte i februar 2015, inneholdende forslag til organisering, hvilke tema utredningen skal omfatte, økonomi m.m.

Ekstern konsulent

Prosjektet er organisert etter PLP-metoden, og prosjektleder er KS Konsulent v/Dag Langfjæran og Chriss Madsen. Se prosjektplanen for alle detaljer i prosjektet.

Sist oppdatert: 20. mars 2017