Framtidas ungdomsskole

Framtidas ungdomsskole - Forprosjektrapport

Status Framtidas ungdomsskole

Høgne SkøldArbeidet med forprosjektet «Framtidas ungdomsskole» i Bamble kommune skrider frem i henhold til vedtatt tidsplan. Resultatet av all brukermedvirkning og planlegging foreligger nå i et areal- og funksjonsprogram. Dette legger føringer for det videre arbeidet med en ny skole på Grasmyr. Her skal det også bygges en basishall/flerbrukshall med opsjon på svømmehall.

Skolen dimensjoneres for 540 elever i en normalsituasjon, men vil med godt fleksibilitet kunne romme totalt 600 elever i en unntakssituasjon.

Elevtallet i bamble kommune er synkende og SSB sine prognoser sier at elevtallet synker fra 540 elever i 2017 til 440 elever i 2040. Vi får derfor en romslig skole med muligheter for god fleksibilitet og variasjonsmuligheter. GENERALITET, FLEKSIBILITET OG ELASTISITET vurderes i planleggingen med fokus på hvordan usikkerhet i fremtidige elevtall kan håndteres.

Skolen skal i tillegg til skolefunksjonen også ha en nærmiljøfunksjon. Idrett, bibliotek, kulturskole, korps, kor, teater og fritidsklubb skal benytte funksjoner i skoleanlegget ettermiddag og kveld. Planløsninger må derfor være av en slik art at det legges til rette for sambruk av funksjoner mellom ulike brukere av anlegget gjennom hele dagen og i helger.

Idrett- og svømmehall vil primært dimensjoneres for skolens behov, men dette er av en slik størrelse at det også vil dekke resten av befolkningens behov og vil derfor tilrettelegges for dette. Bassengkonsepter som blir vurdert muliggjør sambruk med kommunens befolkning samtidig med ordinær skoledrift på dagtid. Bl.a. har slike basseng ulike temperatursoner og inndelingsmuligheter. Bassengene blir også levert med heve/senke-gulv.

Les mer her

Prosjektgruppen jobber med tanken om å etablere et «grønt» Grasmyr for både skole, barnehage og idrett, et såkalt «Campus-område».  På den måten får vi mulighet til å etablere et stort og innholdsrikt grønt-område med et mangfold av aktiviteter sammen med muligheter for idrett og rekreasjon. Gjennom brukerprosessen ble det spilt inn ønsker om 30 ulike uteaktiviteter, hvor bl.a. skatepark inngår. Dette lar seg bedre realisere, dersom infrastrukturen (trafikkavvikling og parkering) er av en slik art at den ikke ødelegger eller deler opp området. Videre sikrer vi et trygt og godt sted å vokse opp for alle kommunens innbyggere, som også er i samsvar med folkehelsa. Skolen og uteområdene planlegges i tråd med de stedegne kvalitetene som finnes i området.
Det har gjennom vårhalvåret vært jobbet med muligheten av å samle elevtjenestene-et kompetanseteam- i et område av skolen som er tilgjengelig for elever fra både ungdomsskolen og videregående, samt for foresatte og andre besøkende. Elevtjenesten består bl.a. av; helsestasjon for ungdom m/legekontor, yrkesrådgivere, sosiallærere, miljøterapeuter og helsesøstertjenesten. Disse tjenestetilbudene etableres altså i tilknytning til de steder hvor ungdom oppholder seg for å bedre tilgjengeligheten for nettopp denne gruppen.

Når det gjelder plassering av nytt skolebygg med tilhørende bygningsmasse, er det skogsområdet rett ved og vest for Bamble vid. skole som utkrystalliserer seg. ASPLAN VIAK er for tiden i gang med områdeplanen på Grasmyr, og de jobber parallelt med forprosjektet «Framtidas Ungdomsskole». På den måten sikres god fremdrift i prosjektet samt ivaretagelse av overordnede hensyn som f.eks. kulturmiljø og naturmiljø. Områdereguleringen skal bl.a. avklare infrastruktur, formål (bolig, offentlig, næring etc.), utnyttelsesgrad og byggehøyder. Områdereguleringen er overordnet, men skoleområdet og tilhørende infrastruktur blir detaljert og kan tas ut av områdeplanen ved behov.

Arbeidet med å se på etterbruk av eksisterende kommunale bygg er ikke ferdig. Dette gjelder især Langesund u. og Grasmyr u. som er rene ungdomsskoler.  1-10 – skoler vil kunne benytte seg av frigjorte arealer til f.eks. SFO og gjenværende barnetrinn. Frigjorte arealer og bygg vil altså måtte vurderes opp mot andre kommunale tjenesteområder, utleie, drift/vedlikehold og evt. avhending.

Endelig rapport med anbefalinger, analyser og budsjett for hele anlegget blir behandlet i kommunestyret 14 desember d.å.

Høgne Skøld
Prosjektkoordinator
Framtidas ungdomsskole

I uke 11 ble det gjennomført brukermedvirkningsprosesser og tidlig involvering

BrukermedvirkningI forbindelse med forprosjektet til «Framtidas ungdomsskole», har det i hele uke 11 vært gjennomført brukermedvirkningsprosesser i Bamble kommune i regi av WSP-Norge. Det har vært fokus på behov, krav og ønsker knyttet til utforming av- og innhold i både skolebygg, idrettshall og svømmehall samt uteområder.

I disse prosessene har mange av kommunenes tjenesteområder vært representert sammen med representanter for ulike lag og foreninger. Det har vært god deltagelse og oppslutning fra både kultur, frivillighet, planmyndighet og drift. Ikke minst har det vært et stort engasjement fra alle lærere på ungdomstrinnet og alle skolenes elevråd sammen med ungdomsrådet.

Det har også blitt diskutert muligheter for et tettere samarbeid med ulike faggrupper for å styrke helsetjenesten til elever i grunnskole og videregående opplæring. I denne økten var representanter for helsesøstertjenesten, miljøterapeuter, sosiallærere, ergoterapeut og skolerådgivere involvert.

Kulturskolen har vært godt representert i disse prosessene, hvor man ser på muligheter for et tettere samarbeid. De innehar mye erfaring og kompetanse som grunnskolen kan ha stor glede og ikke minst nytte av. Det er allerede i dag flere lærer i kulturskolen som har deltidsstillinger i grunnskolen og som bidrar til å styrke bl.a. musikkfaget og aktuelle valgfag som f.eks. sal og scene.

Erfaringer fra lignende prosjekter i Norge viser at de ulike brukergruppene ofte får gehør for mellom 80 og 90% av sine ønsker og behov. Noe av det som muliggjør dette er fleksible romløsninger og sambruk av arealer mellom ulike fag- og brukergrupper.

Alt som nå har kommet frem i løpet av uke 11 samles i en delrapport som sendes tilbake til alle deltakere for gjennomgang. Slik ønsker WSP og kvalitetssikre innholdet samt å gi brukeren mulighet for å korrigere innholdet eller tilføye ytterligere ønsker eller behov.

Det har vært en innholdsrik og hektisk uke med stor grad av entusiasme og engasjement fra alle involverte brukergrupper. Vi ser frem til videre samarbeid!

Høgne Skøld
Prosjektkoordinator
Framtidas ungdomsskole

 

Kontraktsignering - Forprosjekt Framtidas ungdomsskole
Kontraktsignering WSP - Fra v: Hallgeir Kjeldal, Tore Marthinsen, Thomas Odiin, Beate Aske Løtveit og Trond Gausnes

Bamble kommune signerte torsdag 09.02.2017 kontrakt med WSP (www.wspgroup.no), som skal ha den eksterne prosjektledelsen i forprosjektet til - Framtidas Ungdomsskole. Prosjektleder (PL) som stilles til disposisjon heter Thomas Odiin. Han har mye erfaring fra lignende byggeprosjekter i Norge. Oppstartsdagene 09. og 10.02 ble brukt til å avklare overordnede mål og ambisjoner for skole, kultur, idrett og nærmiljø. I denne fasen var det kommunens egen prosjektgruppe og representanter for flere av kommunens tjenesteområder som deltok.  I det videre arbeidet vil det bli lagt stor vekt på brukermedvirkningsprosesser og dette arbeidet starter allerede i uke 11. Det er et stort og omfattende arbeid som skal gjøres før sluttrapporten er klar høsten 2017.

På bildet fra venstre: Hallgeir Kjeldal (ordfører), Tore Mathinsen (rådmann) Thomas Odiin (WSP Norge AS), Beate Aske Løtveit (WSP NorgeAS) og Trond Gausnes (skolesjef) 

 

Ny ungdomsskolestruktur vedtatt 16.6.2016

Se vedtaket og dokumentene

Høringsuttalelser, høringssvar, brev til kommunen om framtidas ungdomsskolestruktur i Bamble kommune (Sak nr. 120/15)

Til Sak 120/15

Tilleggsutredning

Tilleggsutredning om fremtidas ungdomsskolestruktur i Bamble er nå tilgjengelig, og vil bli lagt frem for politisk behandling i kommunestyret 16.juni

I tillegg blir det avholdt ekstra utvalgsmøte i Oppvekst- og Kulturutvalget 25.mai, for å gjennomgå rapporten.

For nærmere opplysninger kan Trond Gausnes, Gunn Ellen Berg eller Tore Marthinsen kontaktes

Les tillegsutredningen her

Høring for rapporten i ungdomsskolestrukturprosjektet

Bamble kommune legger KS konsulents rapport fra Ungdomsskolestrukturprosjektet 2015 ut til høring i perioden 25.9.-6.11. 2015.

Høringsbrev

Rapport 

Møtereferater

Ny utredning  

Arbeidet med ny utredning av ungdomsskolestruktur har fått sitt mandat i vedtak fattet av Bamble kommunestyre den 11.12.14. I kommunestyresak 73/14 ble følgende enstemmige vedtak fattet:

  1. Bamble kommunestyre tar rapporten om Yggdrasil og de vedlagte innspill til orientering.
  2. Bamble kommunestyre vedtar at det er viktig å beholde og styrke den videregående skole i Bamble og utvikle denne i et tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen.
  3. Bamble kommune vedtar at prosjektet Yggdrasil videreføres i en forstudie, men at dette iverksettes først etter at Bamble kommune har gjennomført en skolestrukturendring for ungdomstrinnene.
  4. Sak vedr. prosjektspesifikasjon for forstudien til Yggdrasilprosjektet legges frem for politisk behandling etter at skolestrukturutredningen er gjennomført.
  5. Avsatte midler til Yggdrasilprosjektet overføres til prosjekt skolestrukturutredning for ungdomstrinnet.
  6. Bamble kommunestyre ber rådmannen fremme sak vedr. skolestrukturutredning for ungdomstrinnet til kommunestyrets møte i februar 2015, inneholdende forslag til organisering, hvilke tema utredningen skal omfatte, økonomi m.m.

Ekstern konsulent

Prosjektet er organisert etter PLP-metoden, og prosjektleder er KS Konsulent v/Dag Langfjæran og Chriss Madsen. Se prosjektplanen for alle detaljer i prosjektet.

Sist oppdatert: 17. november 2017