Rugtvedt skole

Velkommen til Rugtvedt skole

Kontaktinformasjon

Adresse: Herreveien 2b, 3962 Stathelle
Telefon: 35 96 57 50 
E-post: rugtvedt.skole@bamble.kommune.no

Rektor: Signe Nordaunet-Olsen
E-post: signe.nordaunet-olsen@bamble.kommune.no

Om skolen

Rugtvedt barneskole har 235 elever fra 1.-7.trinn. Det er 29 ansatte på skolen. Skolen ligger fint til med kort avstand til skog, landbruksområder, vann og sjø. Oppgradert uteområdet ble ferdigstilt våren 2020 med klatrestativer og spennende lekeapparater. Idrettsanlegg med fotballbaner er nærmeste nabo.

Start- og sluttider Rugtvedt barneskole – skoleåret 2022/2023

Satsingsområder

Bamble kommune har en felles strategiplan for alle sine grunnskoler. Den har som hovedmål at skolene skal åpne dører mot verden og fremtiden og dette konkretiseres gjennom fire satsningsområder:

1.      Alle barn skal bli vinnere i eget liv ut fra egne forutsetninger

2.      Alle barn skal oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet

3.      Alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø

4.      Alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet

Ut fra disse satsningsområdene har Rugtvedt barneskole laget sin egen virksomhetsplan, som beskriver hvordan vi jobber mot disse målene.

Skolerute / Fri fra skolen 

Skolerute 2022-2023

Søk om fri

SFO - Skolefritidsordningen

SFO- Skolefritidsordningen

Telefon: 35 96 57 55
Mobil: 90 29 54 07
Åpningstider: 07.15 - 16.45
SFO-leder: Linda Gøthesen

På Rugtvedt SFO er det store muligheter for lek, læring, språkutvikling, opplevd mestring og sosialisering.

Vi legger til rette for gode opplevelser som er av barnas interesse.

Vi er mye ute, på langdagene våre (tirsdag og fredag) drar ofte en gruppe på tur i nærmiljøet. Skolen har gymsal, bibliotek, sløydsal og skolekjøkken som SFO benytter regelmessig.

Siste fredag i måneden har vi en bursdagsfest for de som har hatt fødselsdag.

1.august 2022 fikk SFO sin egen nasjonale rammeplan

SFO- innmeldinger, endringer og oppsigelse av plass

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må fra 2014 gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

  • Søknadsfristen er 01.mars, hvert år
  • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

Vedtekter SFO

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Marina Halvorsen

Telefon: 48 16 49 89

Tilstede: Mandag, tirsdag og onsdag

Les mer om skolehelsetjenesten

Paletten

Innføringsavdelingen for flerspråklige elever fra 1.-10.trinn hører til under Rugtvedt skole. Avdelingen har elever som kommer fra de ulike nærskolene i hele kommunen. Innføringstilbudet er et delt tilbud. Det betyr at elevene får sin norskopplæring i avdelingen og på nærskolen. Kommunens tospråklige lærere har også sin base tilknyttet Paletten.
Leder for Paletten ut er Siv Dahlsrud.

Råd og utvalg

FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg

FAU og foreldrene er viktige medspillere for et godt læringsmiljø og oppvekstmiljø på Rugtvedt skole. FAU skal:           

  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU-leder: Maria Guribye

Referat FAU møte 30.01.23

Les mer her

SU - Samarbeidsutvalget

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SMU - Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal arbeide for en aktiv deltakelse fra elever, foreldre og skolen i arbeidet med skolemiljøet. Utvalget har rett til å uttale seg om arbeidet med skolemiljøet.

Skolens plan

 

Sist oppdatert: 02. mai 2023