Stathelle barneskole

Nyheter          Fronter

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Stahelle barneskole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Stathelle barneskole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Hva skal skolen gjøre - Handlingsveileder trygt og godt læringsmiljø

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Varslingsskjema til rektor     Meld mobbing

Viktige nettsider

Informasjon om skolen

Skolen har 400 elever på 1.-7.trinn fordelt på 19 klasser. Det er 60 ansatte ved skolen. Vi har et viktig og godt samarbeid med FAU. Skolen har flotte uteområder som brukes i både lek og læring.

Postadresse: Bamble kommune v/ Stathelle barneskole, Postboks 80, 3993 Langesund

Organisasjonskart Stathelle barneskole 2017/18

Skolebibliotek

Visjon og verdier

Stathelle barneskole har følgende visjon: «Vi åpner dører mot verden og framtida».

Verdiene våre er kompetanse, trygghet og respekt.

Vi ønsker ved å jobbe med dette for å gi barna muligheter til å realisere sitt potensiale i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Satsingsområder

Vi jobber med det faglige og sosiale elevmiljøet i forhold til

 • bevissthet rundt skolens verdier og visjon
 • alle klasser/trinn jobber jevnlig med satsningsområdene i skolens strategiplan
 • at elevrådet har positivt skolemiljø på dagsorden 
 • at skolen har felles satsninger og at lærerne jobber med tydelig klasseledelse
 • at handlingsplan mot mobbing er utarbeidet og følges ved skolen

I Bamble har vi valgt å fortsette «Respektjobbingen» med satsingen «Respekt for regning». På den måten sikrer vi fortsettelsen av Respekt-programmet gjennom å bruke Respekt-kunnskapen inn i satsingen på regning i alle fag.

Høsten 2017 starter et nytt prosjekt kalt Liv og røre. Her er det fokus på mer fysisk aktivitet i skolen, sunne matvaner og gode holdninger.

Ellers jobber skolen etter kommunens strategiplan for 2017 - 2021 og utarbeider årlig en egen virksomhetsplan basert på denne

Når Stathelles barneskoles ansatte og foreldre jobber sammen for barnas læring, utvikling og trivsel, er vi alle med på å åpne dører mot verden og fremtiden for barna.

Virksomhetsplan 2017-2018

Skolerute / fri fra skolen

Skolerute 2019 - 2020    Søk om fri 

FAU

Referat fra FAU 18.10.2018

SFO

Åpningstider: 07:00 - 16:30

Telefon: 35 96 74 56 (basen)

               35 96 74 59 (kontor SFO-leder) evt. 35 96 74 50 (sentralbord)

               913 65 113  (SFO-leder mobil)

Nyhetsbrev fra Stahelle SFO

Nyhetsbrev februar 2020

Om Stathelle SFO


Stathelle SFO er et fritidstilbud for alle barn på 1.–4.trinn og elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn 

Vi er en av kommunens største, med ca. 100 barn påmeldt fra skolestart 2017. Det er totalt 17 ansatte på SFO. Det er kun SFO leder som er ansatt i 100 % stilling.

SFO har egne lokaler nede i sørenden av skolens bygg, her kan barna benytte fasiliteter som kunstgressanlegg og turløyper i skogen. Skolen har også to fotballbinger som benyttes daglig. Om vinteren er det kort vei til både lysløype og skøytebane ved «Tantes benk».

SFO skal være et trygt og godt sted å være før og etter skoletid. Målet i SFO er å utvikle individuelle og sosiale ferdigheter gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter. Vi legger stor vekt på lek og trivsel og at hvert barn skal oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet. Ellers har vi fokus på fysisk aktivitet og helse. Barna får servert brødmat hver dag sammen med frukt/grønt, og en dag i uken serveres det varm mat. Vi følger folkehelseinstituttets retningslinjer.

For å kunne gi et best mulig tilbud til våre brukere og for å kunne bli bedre, er vi opptatt av at brukerne våre gir oss tilbakemeldinger om barna og vår SFO.

Velkommen til oss :-)

Årsplan for Stathelle SFO

Årsplan 2019-2020

Ukemeny

Meny uke 1 - 7

Meny uke 9 - 14

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelse av plass:

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må fra 2014 gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

 • Søknadsfristen er 01.03.2019.
 • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
 • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
 • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (Eng.)

Helsesøster

Solfrid L. Aas er helsesøster ved skolen i 80% stilling (20% på Grasmyr). Tlf: 35 96 74 66

Utvalg

 • Elevrådet
 • FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)
 • SU (Samarbeidsutvalget)
 • SMU (Skolemiljøutvalget)

Kunst fra skolen

Kunst fra skolen

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Herre skole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 12. februar 2020