Stathelle barneskole

Velkommen til Stathelle barneskole

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Kjellstadbakken 36, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune v/ Stathelle barneskole, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon: 35 96 74 50

Rektor: Gro Lien

Om skolen

Skolen har 354 elever på 1.-7.trinn fordelt på 18 klasser. Det er 60 ansatte ved skolen. Vi har et viktig og godt samarbeid med FAU. Skolen har flotte uteområder som brukes i både lek og læring.

Start og sluttider

Visjon og verdier

Stathelle barneskole har følgende visjon: «Vi åpner dører mot verden og framtida».

Verdiene våre er kompetanse, trygghet og respekt.

Vi ønsker ved å jobbe med dette for å gi barna muligheter til å realisere sitt potensiale i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Satsingsområder

Bamble kommune har en felles strategiplan for alle sine grunnskoler. Den har som hovedmål at skolene skal åpne dører mot verden og fremtiden og dette konkretiseres gjennom fire satsningsområder:

1.      Alle barn skal bli vinnere i eget liv ut fra egne forutsetninger

2.      Alle barn skal oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet

3.      Alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø

4.      Alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet

Ut fra disse satsningsområdene har Stathelle barneskole laget sin egen virksomhetsplan, som beskriver hvordan vi jobber mot disse målene. Denne finner du et annet sted på denne siden.

Facebook

SFO- Skolefritidsordningen

SFO - Skolefritidsordningen

Åpningstider: 07.00 - 16.30

Basen: 46 81 09 63 

SFO-leder: Mari Rustan
SFO-leder mobil: 95 92 82 51

Skolens sentralbord: 35 96 74 50

Om Stathelle SFO

Stathelle SFO er et fritidstilbud for alle barn på 1.–4.trinn og elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn 

Vi er en av kommunens største, med ca. 115 barn påmeldt fra skolestart 2022. 

SFO har egne lokaler nede i sørenden av skolens bygg, her kan barna benytte fasiliteter som kunstgressanlegg og turløyper i skogen. Skolen har også to fotballbinger som benyttes daglig. Om vinteren er det kort vei til både lysløype og skøytebane ved «Tantes benk».

SFO skal være et trygt og godt sted å være før og etter skoletid. Vi jobber ut fra Rammeplan for SFO (2021) som sier at innholdet i skolefritidsordningen skal omfatte lek, kultur, fysisk aktivitet og bevegelsesglede samt mat og måltidsglede. Gjennom et variert innhold skal SFO legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter som er tilpasset barn i ulik alder og med forskjellig funksjonsnivå. SFO skal også legge til rette for god samhandling mellom barn og mellom barn og voksne. Barna skal gis gode vilkår for å medvirke i SFO. På Stathelle SFO er barna jevnlig med på planlegging og evaluering av innhold og aktiviteter. 

For å kunne gi et best mulig tilbud til våre brukere og for å kunne bli bedre, er vi opptatt av at brukerne våre gir oss tilbakemeldinger om barna og vår SFO.

Velkommen til oss :-)

Årsplan for Stathelle SFO

Årsplan 22/23

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelse av plass:

  • Søknadsfristen er 01.03.2021.
  • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned.

Fra 1. august 2023 vil du finne følgende søknadsskjemaer i Visma Flyt skole:

·        Innmelding, endring og oppsigelse av SFO
·        Søknad om redusert betaling - SFO
·        Permisjonssøknad
·        Skoleskyss
·        Klage på standpunktkarakter
·        Søknad om sletting av fravær

Kommunikasjonssystemet mellom skole og hjem er et program som heter Visma Flyt Skole.  Der skal alle foresatte med foreldreansvar ha tilgang til sitt barn og kunne kontakte barnets lærere.

Vi anbefaler å laste ned appen Visma Min skole – foresatt. I den kan du f.eks. motta eller sende meldinger, melde fravær på skole og SFO, og gi samtykker.

Foresatte til våre nye 1. klassinger får tilgang når de registreres inn på skolen og kan da logge seg inn på https://skole.visma.com/bamble  med elektronisk ID. Trenger du hjelp? Slik logger du deg inn.

Alle kommunens søknadsskjemaer skiftes nå ut. Vi legger fortløpende inn nye søknadskjemaer for skole på Visma. Flere skjemaer er allerede på plass (SFO-skjemaene) og alle vil være tilgjengelige fra 1. august. Her vil du blant annet finne søknadskjema for permisjon, SFO og skoleskyss.

For å bruke skjemaene i Visma må du logge deg inn via denne lenken, da du ikke får opp søknadsskjema via appen Visma Skole. 

Mer informasjon om søknader og tidsfrister finner du her.

Priser SFO

Vedtekter SFO  

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere: Solfrid Lindbjør Aas (100 % stilling)

Telefon: 48 16 49 74

Helsesykepleier: Hanne Kleppan Hoksrød (40% stilling)

Telefon: 48 16 50 96

Les mer om skolehelsetjenesten

Råd og utvalg

FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg

FAU og foreldrene er viktige medspillere for et godt læringsmiljø og oppvekstmiljø på Stathelle skole. FAU skal:           

  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet


FAU-leder: Øyvind Danielsen 

SU - Samarbeidsutvalget

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SMU - Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal arbeide for en aktiv deltakelse fra elever, foreldre og skolen i arbeidet med skolemiljøet. Utvalget har rett til å uttale seg om arbeidet med skolemiljøet.

 

Skolens plan

 

Sist oppdatert: 22. august 2023