Gjeldende planer

Leve hele livet 2022-2026

Kommunestyrets vedtak Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel vedtatt i kommunestyre 15.12.2022.

Kommuneplan_Bamble 2020-2025_Rev.04.pdf

Bestemmelser og retningslinjer_arealdelen -rød.pdf

Planbeskrivelse vedtatt 15.12.22

Temakarter, lokalsenter, tettsteder, kommunesenter

Temakart Brevikstrand tettsted.pdf

Temakart Grasmyr lokalsenter.pdf

Temakart Herre lokalsenter.pdf

Temakart Langesund kommunesenter.pdf

Temakart Nylende-Feset-Rønholt lokalsenter.pdf

Temakart Rugtvedt lokalsenter.pdf

Temakart Stathelle kommunesenter.pdf

Temakart Trosby tettsted.pdf

Temakart Valle lokalsenter.pdf

Ros analyse

ROS-analyse.pdf

Nytt fiskerinæringskart

Fiskerinæringskart.pdf

Merknader etter offentlig ettersyn

Merknader etter offentlig ettersyn_oppsummering og kommentarer.pdf

Finsiling

Finsiling.pdf

Grovsiling

Grovsiling.pdf

Byregnskap

Byregnskap-Bamble_2022-03-17_redusert fil.pdf

Temakart byggegrense

Temakart_Byggegrenser.pdf

Temakart båndleggingsområder

Temakart_Båndleggingsområder.pdf

Temakart gjeldende reguleringsplaner

Temakart_gjeldende reguleringsplaner.pdf

Temakart hensyssoner

Temakart_Hensynssoner.pdf

Kunngjøringsannonse i avsa

kunngjøringsannonse.docx

Saksutskrift og kommunestyrevedtak

Saksutskrift - Rullering av kommuneplanens arealdel – 2015 -2025 – 2.gangsbehandling.pdf

Vedtak KST, 15122022, Sak 131-22, Rullering av kommuneplanens arealdel – 2015 -2025 – 2.gangsbehandling.pdf

 

Reguleringsplan

(Linken går til "Grenlandskart" - velg Bamble - så verktøyet "Arealplaner. Velg deretter plantype og område)

Handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner 2019

Kommunikasjonsstrategi 2018-2021

Velferdspolitisk handlingsplan

Helse- og omsorgsplan - Utvikling og dimensjonering av helse- og omsorgstjenestene

Helse- og omsorgsplan - Habilitering og rehabilitering

Helse- og omsorgsplan - Implementering og bruk av velferdsteknologi

Helse- og omsorsplan - Digitalisering, kompetanse og rekruttering

Utvikling av heltidskultur i Bamble kommune

Byggeskikksveileder for Langesund

Hovedplan for vann og avløp

Boligbyggeprogram

Energi- og klimaplan

ATP Grenland

Trafikksikkerhetsplan

Strategi og plan for myke trafikanter

Kulturskolens utviklingsplan 2015-2018

Strategidokument for Enhet - skole og barnehage

Landbruksplan 2014-2020

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Vann- og avløpsplan 2014 - 2024

Handlingslan for økt frivillighet 2018

Boligsosial handlingsplan

Friluftsplan 2015 - 2019     Tilleggsvedtak mai 2016

Vedtatt Detaljregulering Fv.363 G/S veg Stein - Åby