Varsel om oppstart av planarbeid med planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel 2020-2025