SFO - Skolefritidsordningen

Bamble kommunes SFO-tilbud

SFO-satser 
SFO  30% 40% 60% 80% 100%
1.-2.klasse 0 0 430 1147 1864
3.-4.klasse 1076 1434 2150 2867 3584
Kost 0 98 145 194 243

 

Redusert betaling

Du kan søke om redusert betaling hvis husstandens samlede brutto inntekt er:

·         Under 5,45 G (pr. 01.05.22 kr 607 549) for 1. til 4. trinn. For heltidsplass skal du ikke betale mer enn 6% av brutto inntekt.

·         Foreldrebetalingen til barn med særskilt behov på 5. til 7. trinn får gratis SFO-plass.

·         Det gis søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse. Søskenmoderasjon er 35 % for barn nr. 2 og utover.

Maks pris er kr. 3 827,- for heltidsplass.

Når du søker om redusert betaling må du dokumentere husstandens inntekt med siste års skattemelding. All skattbar inntekt fra arbeidsgiver og/eller NAV skal registreres for mor/far/samboer på samme bostedsadresse som barnet. Manglende inntekt skal også dokumenteres.

Vedtak om redusert betaling gjelder for ett skoleår.

Når søknaden er behandlet vil dere få et vedtak. Endringer i betalingssatsen gjelder fra måneden etter at søknad om dokumentert inntekt er levert.

Hvis det mangler dokumentasjon på inntekt vil søknaden bli avslått.

SØK HER

Barnehagesatser (Fra 01.08.2024)

BARNEHAGE 2024

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold for barnehage

1000

1200

1400

1600

2000

Kost

171

205

239

273

341

           

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

-300

-360

-420

-480

-600

Barn nr. 3 og eventuelt flere barn er gratis (Det betales kun for kost)

 

 

 

 

 

 

Makspris for opphold i barnehage er 2000 kroner i måneden. Pris for mat kommer i tillegg. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt kan du få en lavere pris. Du trenger ikke å søke om søskenmoderasjon, men det er viktig at det er registrert samme søker på alle søsken.   

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og gratis for barn nr. 3 og flere.

2.     I tillegg betales det en egenandel for kost, kr. 341,- pr. mnd. for 100 % plass i kommunal barnehage. (80 % kost utgjør kr. 273,- pr. mnd, 70% kost utgjør 239 kr,- pr. mnd, 60% kost kr. 205,- pr. mnd. og 50% kost er på 171 kr pr. mnd.) Egenandel for kost varierer i private barnehager.

3.     Det betales for 11 mnd. Juli er betalingsfri. 

Se foreldrebetaling for mer informasjon.

Redusert foreldrebetaling               

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret. Både kommunale og private barnehager omfattes av ordningen.

Hvem kan få redusert foreldrebetaling?

 •  Ingen husholdninger skal måtte betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass
 •  Husholdninger med en samlet inntekt under 550.000 kroner

Gratis kjernetid

 • Dersom husholdningens samlede inntekt er under 642 7000 kroner, gis det 20 timers gratis kjernetid per uke for 2,3,4 og 5-åringer og ved utsatt skolestart.

Søknadsfrist     

 • 1.juni for å få redusert foreldrebetaling fra august
 • Søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid behandles ellers fortløpende
 • Vedtak har ikke tilbakevirkende kraft
 • Søknaden gjelder for ett barnehageår av gangen

Hvilke inntekter skal regnes med?

 • Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og person inntekt som kommer frem av siste kjente skattemelding
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst tolv av de siste atten månedene, eller har felles barn.
 • Bor et barn fast hos begge foreldre/foresatte, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten der barnet er folkeregistrert.

Hva hvis inntekten er betydelig endret fra foregående år?

 • Får familien betydelig redusert inntekt i løpet av året, kan det sendes ny søknad. Det kan for eksempel være endring av sivilstatus eller endring i arbeidsforholdet

 • Endring av sivilstatus:

Data for endring oppgis i søknadskjema

 • Endring i arbeidsforhold:

Dokumentasjon fra tidligere arbeidsgiver på:

 • Dato og hva slags type endring
 • Inntekten hittil i år. Dette fremkommer på siste lønnsslipp

Dokumentasjon fra ny arbeidsgiver/NAV på:

 • Dato for endring
 • Ansettelsesforhold – stillingsbrøk og forventet inntekt ut året

 

Nyinnflyttet til Norge

 • Kommunen trenger vedtak fra NAV som bekrefter livssituasjon og økonomi

Hva skjer etter jeg har søkt?

 • Søknaden blir behandlet i den kommunen der barnet er folkeregistrert
 • Kommunen innhenter folke registrert adresse og inntektsopplysninger på deg/dere fra Folkeregisteret og Skatteetaten.
 • Du får tilsendt et vedtak etter at søknaden er behandlet
 • Du får tilsendt faktura 1 gang per måned. Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri.

Har du behov for hjelp, kontakt servicetorget på telefon: 35 96 50 00

Informasjon om SFO

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 5. til 7. klasse.

Fra høsten 2023 får både 1. og 2. trinn 12 timer med gratis SFO per uke.

De ulike prosentsatsene skal benyttes etter følgende oppsett:

30% plass: 
Dette er et tilbud til de som kun trenger morgenplass på SFO. Barnet har anledning til å benytte seg av SFO hver morgen hvor SFO holder åpent med unntak av skolens ferier.

40% plass:
Barnet kan benytte seg av SFO to faste dager i uken de ukene hvor SFO holder åpent.

60% plass:
Dette er per i dag en fleksibel plass hvor tre SFO-dager per uke kan benyttes i perioden hvor SFO holder åpent. Foresatte kan i stor grad selv velge hvordan denne plassen brukes. Forutsetningen er at det skal være forutsigbart og planlagt. Plassen passer godt for foresatte som har turnusarbeid. Ved endringer i fast oppsatt turnus må dette avtales med SFO leder i god tid.  

80% plass
Barnet kan benytte seg av SFO tilbudet fire faste dager pr uke de ukene SFO holder åpent.

100% plass:
Barnet kan benytte seg av SFO alle dager hvor SFO er åpen.

 

Overordnede mål og rammer for SFO i Bamble kommune

SFO i Bamble kommune.

Skolefritidsordningen i Bamble kommune er et fritidstilbud for alle barn på 1.-4. trinn og elever med særskilte behov på 5.-7. trinn. Alle våre skolefritidsordninger ligger plassert i omgivelser med mulighet for varierte aktiviteter i skolegård og naturen.

Åpningstiden i SFO er 9,5 timer per dag inkludert skoletiden. Dette gjelder også i skolens ferier. SFO holder stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret, jul- og nyttårsaften, samt juli måned.  

Rønholt SFO ligger vegg i vegg med småtrinnet på Rønholt skole  og har flotte uteområder rett utenfor døren.
Åpningstid: 07.00-16.30

Herre SFO ligger sentralt i sentrum omkranset av flotte turområder. Vi har egen skaterampe og sandvolleyballbane i skolegården, samt en flott lavvo som vi kan gå turer til. Åpningstid: 07.00-16.30

Rugtvedt SFO har tilgang til et flott idrettsanlegg med kunstgressbane og fotballbinge. Det er også fine turområder i nærområdet.
Åpningstid: 07.15-16.45

Langesund SFO ligger i gåavstand til Krogshavn, et av kommunens fineste friluftsområde med klatretrær, strand  og store gressletter.
Åpningstid: 07.15-16.45

Stathelle SFO er kommunens største, her kan barna benytte fasiliteter som kunstgressanlegg og turløyper i skogen. Om vinteren er det kort vei til både lysløype og skøytebane ved «Tantes benk». 
Åpningstid: 07.00-16.30

Målet i SFO er å utvikle barnets individuelle og sosiale ferdigheter gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter. Vi legger stor vekt på lek og trivsel og at hvert barn skal oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet.

Satsingsområde i Bamble kommune

Respekt er et skoleutviklingsprogram der målet er å forbedre det faglige og sosiale læringsmiljøet. I SFO er gjensidig respekt en verdi i seg selv som påvirker trivsel og miljøet i en positiv retning. Målet er at programmet skal gi varig effekt.

Fokusområder for SFO

1. Sosial kompetanse

SFO er en viktig arena hvor barn har en unik mulighet til å utvikle individuelle og sosiale ferdigheter. SFO må organiseres slik at det gis tid og rom til den frie leken, til etablering av vennskap -og gode relasjoner i trygge omgivelser. SFO er barnas fritid på skolen og det er viktig å sørge for en god balanse mellom barnas frie lek og den organiserte leken. I felleskap med andre får barn øve seg på å ta selvstendige valg og å vise hensyn til mangfoldet i barnegruppa.

 2. Fysisk aktivitet

Barn skal oppleve glede og mestring ved variert fysisk aktivitet og utfoldelse. Gjennom fysisk aktivitet vil barna kunne videreutvikle grunnleggende motoriske ferdigheter samt tilegne seg regler for samspill og turtaking. Dette vil hovedsakelig foregå i skolens uteområde og nærmiljø. Sfo tilstreber aktivitet ute hver dag for samtlige barn hele året.

3. Kosthold og helse

Barn i SFO skal oppleve et personale som legger til rette for variert mat og sunne vaner. Kosthold og gode rutiner er viktig for elevens fysiske og sosiale velvære og det skal bidra til at barna får tilført ny energi. Måltidet skal være i tråd med folkehelseinstituttets retningslinjer.

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Snarvei til skoler med SFO

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Herre skole

Stathelle barneskole

·   Foreldre som jobber turnus/skift kan søke om dispensasjon slik at dagene på SFO passer med dagene foreldre jobber. Det må lages en plan over hvilke dager som skal benyttes i turnusperioden. Søknaden sendes SFO leder.

Det tas forbehold om at prisene kan bli endret.

Dagbarnplass kan ikke benyttes som fast ordning, kun ved akutte behov. Det gis søskenmoderasjon – for barn nr 2 betales det 35% avslag av gjeldende satser og for øvrige barn 50%.

SFO-plassen beholdes til og med endt 4. årstrinn eller til oppsigelse skjer skriftlig (elektronisk skjema) fra en av partene – 1. april for inneværende skoleår, og 1. juli for kommende skoleår.

Sist oppdatert: 18. august 2023