SFO - Skolefritidsordningen

Kommunens SFO-tilbud fra 01.08.2021

SFO-satser fra 1. januar 2021
SFO 2021 30% 40% 60% 80% 100%
Opphold(+3%) 958 1278 1916 2555 3194
Kost(+2,7%)   90 134 179 224
Søskenmoderasjon (-35%) -335 -447 -671 -894 -1118

Redusert betaling

Du kan søke om redusert betaling hvis husstandens samlede brutto inntekt er:

·         Under 5,45 G (pr. 1.5.19 kr 544 226) for 1. til 4. trinn. For heltidsplass skal du ikke betale mer enn 6% av brutto inntekt.

·         Foreldrebetalingen til barn med særskilt behov på 5. til 7. trinn får gratis SFO-plass.

·         Det gis søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse. Søskenmoderasjon er 35 % for barn nr. 2 og utover.

Maks pris er kr. 3 101,- for heltidsplass.

Når du søker om redusert betaling må du dokumentere husstandens inntekt med siste års skattemelding. All skattbar inntekt fra arbeidsgiver og/eller NAV skal registreres for mor / far / samboer på samme bostedsadresse som barnet. Manglende inntekt skal også dokumenteres.

Vedtak om redusert betaling gjelder for ett skoleår.

Når søknaden er behandlet vil dere få et vedtak. Endringer i betalingssatsen gjelder fra måneden etter at søknad om dokumentert inntekt er levert.

Hvis det mangler dokumentasjon på inntekt vil søknaden bli avslått.

SØK HER

Barnehagesatser fra 1. januar 2021

BARNEHAGE 2021

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold (3%)

1615

1938

2261

2584

3230

Kost (+2,7 %)

157

157

314

314

314

           

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

-485

-581

-678

-775

-969

Søskenmoderasjon (-50%) barn nr. 3

-808

-969

-1131

-1292

-1615

 

Informasjon om mulighet til å søke redusert foreldrebetaling i barnehage.
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

1. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke om en redusert pris.  Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

2. Rett til gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer
Bestemmelsen gir rett til fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke.
Fra 1. august 2020 gjelder ordningen for barn født i 2015, 2016, 2017og 2018 og omfatter husholdninger med en samlet brutto, skattepliktig inntekt under kr. 556 100.   

Begge ordningene er søknadsbaserte.
• Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere som har felles barn eller bodd sammen 12 av de siste 18 månedene.
• Husholdningens samlede brutto skattepliktige inntekt må dokumenteres ved at siste års skattemelding (2019) legges ved.
• Dersom søker har skattepliktige person- eller kapitalinntekter som ikke er påført skattemelding, er man pliktig til å oppgi dette ved søknad.
• Er inntekten varig og vesentlig endret i forhold til skattemeldingen, kan annen dokumentasjon godtas i tillegg til skattemelding.
• Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

NB: Vedtak om redusert betaling og gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår, fra 01.08 til 31.07. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

For å få innvilget redusert foreldrebetaling fra barnehagestart i august 2021, må fullstendig søknad med gyldig dokumentasjon sendes Bamble kommune, Enhet for skole og barnehage innen 1. juni 2021. For søknader som kommer inn etter 1. juni, vil vedtaket gjelde fra måneden etter søknaden er innvilget.

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling er 1.juni hvert år.    Søknadsskjema her

Informasjon på Arabisk

Informasjon om SFO

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 5. til 7. klasse.

De ulike prosentsatsene skal benyttes etter følgende oppsett:

30% plass: 
Dette er et tilbud til de som kun trenger morgenplass på SFO. Barnet har anledning til å benytte seg av SFO hver morgen hvor SFO holder åpent med unntak av skolens ferier.

40% plass:
Barnet kan benytte seg av SFO to faste dager i uken de ukene hvor SFO holder åpent.

60% plass:
Dette er per i dag en fleksibel plass hvor tre SFO-dager per uke kan benyttes i perioden hvor SFO holder åpent. Foresatte kan i stor grad selv velge hvordan denne plassen brukes. Forutsetningen er at det skal være forutsigbart og planlagt. Plassen passer godt for foresatte som har turnusarbeid. Ved endringer i fast oppsatt turnus må dette avtales med SFO leder i god tid.  

80% plass
Barnet kan benytte seg av SFO tilbudet fire faste dager pr uke de ukene SFO holder åpent.

100% plass:
Barnet kan benytte seg av SFO alle dager hvor SFO er åpen.

Søk / endre / si opp plass i SFO

Overordnede mål og rammer for SFO i Bamble kommune

SFO i Bamble kommune.

Skolefritidsordningen i Bamble kommune er et fritidstilbud for alle barn på 1.-4. trinn og elever med særskilte behov på 5.-7. trinn. Alle våre skolefritidsordninger ligger plassert i omgivelser med mulighet for varierte aktiviteter i skolegård og naturen.

Åpningstiden i SFO er 9,5 timer per dag inkludert skoletiden. Dette gjelder også i skolens ferier. SFO holder stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret, jul- og nyttårsaften, samt juli måned.  

Rønholt SFO ligger vegg i vegg med småtrinnet på Rønholt skole  og har flotte uteområder rett utenfor døren.
Åpningstid: 07.00-16.30

Herre SFO ligger sentralt i sentrum omkranset av flotte turområder. Vi har egen skaterampe og sandvolleyballbane i skolegården, samt en flott lavvo som vi kan gå turer til. Åpningstid: 07.00-16.30

Rugtvedt SFO har tilgang til et flott idrettsanlegg med kunstgressbane og fotballbinge. Det er også fine turområder i nærområdet.
Åpningstid: 07.15-16.45

Langesund SFO ligger i gåavstand til Krogshavn, et av kommunens fineste friluftsområde med klatretrær, strand  og store gressletter.
Åpningstid: 07.15-16.45

Stathelle SFO er kommunens største, her kan barna benytte fasiliteter som kunstgressanlegg og turløyper i skogen. Om vinteren er det kort vei til både lysløype og skøytebane ved «Tantes benk». 
Åpningstid: 07.00-16.30

Målet i SFO er å utvikle barnets individuelle og sosiale ferdigheter gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter. Vi legger stor vekt på lek og trivsel og at hvert barn skal oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet.

Satsingsområde i Bamble kommune

Respekt er et skoleutviklingsprogram der målet er å forbedre det faglige og sosiale læringsmiljøet. I SFO er gjensidig respekt en verdi i seg selv som påvirker trivsel og miljøet i en positiv retning. Målet er at programmet skal gi varig effekt.

Fokusområder for SFO

1. Sosial kompetanse

SFO er en viktig arena hvor barn har en unik mulighet til å utvikle individuelle og sosiale ferdigheter. SFO må organiseres slik at det gis tid og rom til den frie leken, til etablering av vennskap -og gode relasjoner i trygge omgivelser. SFO er barnas fritid på skolen og det er viktig å sørge for en god balanse mellom barnas frie lek og den organiserte leken. I felleskap med andre får barn øve seg på å ta selvstendige valg og å vise hensyn til mangfoldet i barnegruppa.

 2. Fysisk aktivitet

Barn skal oppleve glede og mestring ved variert fysisk aktivitet og utfoldelse. Gjennom fysisk aktivitet vil barna kunne videreutvikle grunnleggende motoriske ferdigheter samt tilegne seg regler for samspill og turtaking. Dette vil hovedsakelig foregå i skolens uteområde og nærmiljø. Sfo tilstreber aktivitet ute hver dag for samtlige barn hele året.

3. Kosthold og helse

Barn i SFO skal oppleve et personale som legger til rette for variert mat og sunne vaner. Kosthold og gode rutiner er viktig for elevens fysiske og sosiale velvære og det skal bidra til at barna får tilført ny energi. Måltidet skal være i tråd med folkehelseinstituttets retningslinjer.

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Snarvei til skoler med SFO

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Herre skole

Stathelle barneskole

 

·   Foreldre som jobber turnus/skift kan søke om dispensasjon slik at dagene på SFO passer med dagene foreldre jobber. Det må lages en plan over hvilke dager som skal benyttes i turnusperioden. Søknaden sendes SFO leder.

Det tas forbehold om at prisene kan bli endret.

Dagbarnplass kan ikke benyttes som fast ordning, kun ved akutte behov. Det gis søskenmoderasjon – for barn nr 2 betales det 35% avslag av gjeldende satser og for øvrige barn 50%.

SFO-plassen beholdes til og med endt 4. årstrinn eller til oppsigelse skjer skriftlig (elektronisk skjema) fra en av partene – 1. april for inneværende skoleår, og 1. juli for kommende skoleår.

Sist oppdatert: 10. september 2021