Status planer - alle type planer

BYGGESKIKKSVEILEDER - LANGESUND SENTRUM

Veileder Langesund for nett.pdf

Gjeldende planer (kommuneplanens arealdel, samfunnsdel, og veldig mange handlingsplaner for de ulike virksomhetene. 

I denne seksjonen finnes en oversikt over gjeldende planer/handlingsplaner i Bamble kommune.

Klikk her for å se oversikten(arealplan,samfunnsdel, handlingsplaner

Postliste byggesak / planer / oppmåling / landbruk   (Publiserte saker siste to måneder) 

En oversikt over planstatusen og hvor planene ligger i prosessen.

14-00310-58 Planstatus Areal og Miljø Mars 2021.docx

Offentlig ettersyn /Høringer

Planer på høring/til offentlig ettersyn

 

Varsel om oppstart av planarbeid

Kunngjøring i avisa/varsel om oppstart

 

Vedtatte planer, Detaljregulering, områderegulering, kommuneplanens areadel.

Kunngjøring av vedtatte reguleringsplaner

 

Planstatusen blir revidert til hvert Teknisk og miljøutvalg

Planstatus Areal og Miljø Mars 2021.docx

Alle reguleringsplaner, Detaljplaner, områdereguleringer, kommuneplanens arealdel kan sees oppdatert i Web-kart (grenlandskartet).

Reguleringsplaner 

(Linken går til "Grenlandskart" - velg Bamble - så verktøyet "Arealplaner. Velg deretter plantype og område)

 

 

Kommunal planstrategi i Bamble

Plan og bygningsloven stiller krav til kommunal planlegging. Hver valgperiode skal kommunestyret behandle en planstrategi som vurderer samfunnsutviklingen og hvilke utfordringer kommunen står ovenfor. På bakgrunn av denne analysen blir det vedtatt hvilke planer kommunen skal behandle kommende år. Dette gjelder både arealplaner og planer for tjenestene.

Planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Kunnskapsgrunnlag

Oppstart av arbeidet med ny samfunnsdel av kommuneplanen

Kommuneplan samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder mål for utviklingen i kommunen, samt retningslinjer for planlegging og handlingsplan for virksomhetene. Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gi retningslinjer ved utarbeiding av mer detaljerte planer.

Kommuneplanens samfunnsdel

 

Oversikt over gjeldende kommuneplans arealdel 2014-2025 (planen er nå varslet oppstart av rullering av planarbeide med planprogram - frist for innspill er 30.6.2020

Kommuneplanens arealdel (gjeldene dokumenter)

 

 

Budsjett og handlingsprogram

Økonomiplanen, eller budsjettet, er det øverste politiske styringsdokumentet i kommunen. Planen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen behandles i to omganger, først som et Strategidokument, deretter som det endelige budsjettdokumentet. Kommunestyret vedtar neste års budsjett i desember hvert år, og det omfatter budsjett for neste år, og handlingsplan for de fire neste årene. Formålet er å realisere målsetninger i kommunens planer, planlegge gjennomføring av nye tiltak, og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk.

Budsjett og handlingsprogram 2021-2024

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 Web-versjon

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021

Tabeller til kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan (Excel)

 

Kommunedirektørens strategidokument 2021-2024

Kunnskapsgrunnlag 2021-2024 

 

Budsjett og handlingsprogram 2020-2023

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023

Utfordringsnotatet 2020-2023

 

Budsjett og handlingsprogram 2019-2022

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022 WEB-versjon

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022

Rådmannens utfordringsnotat 2019-2022 (WEB)

Rådmannens utfordringsnotat 2019-2022

Underliggende dokumenter og tidligere års budsjett 

 

Rapportering

Driftsrapporter

2021

Driftsrapport 1. tertial 2021 (digital utgave)

Årsmelding

Årsmeldingen er administrasjonen sin rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater for året som gikk. Rapporten viser hva som er levert på de ulike tjenesteområdene det siste året, og inngår i kommunens overordnee planverk.

2020

Årsmelding 2020 WEB-versjon

2018

Årsmelding 2018 - del 1 (.pdf)

Årsmelding 2018 - del 2 (.pdf)

Årsmelding 2018 WEB-versjon

Sist oppdatert: 21. mai 2021