Status for alle planer

Oversikt over planstatus

Planer til behandling - store dokumenter

Planer på høring/til offentlig ettersyn

Varsel om oppstart av planarbeid

Kunngjøring av vedtatte reguleringsplaner

Alle reguleringsplaner, detaljplaner, områdereguleringer, kommuneplanens arealdel kan sees oppdatert i Web-kart 

Regulering Grasmyr Nord

Møtereferat fra medvirkningsmøte 07.10.21

Oppdatert plan med sol- og skyggeanalyse

Konseptplan for regulering av boligfelt med omkringliggende områder for Grasmyr Nord. Planen er under arbeid og oppdateres fortløpende.

 

Oversikt over gjeldende kommuneplans arealdel 2020-2025 

Ny vedtatt i kommunestyret 15.12.2022 Rullering av Kommuneplanens arealdel (gjeldene dokumenter)

 

Sist oppdatert: 19. juni 2023