Detaljregulering Frier Tråk vest for FV 353

Annonse i avisa den 15.2.2022 offentlig ettersyn.

Annonsen.docx

Saksfremstilling og vedtak

Saksfremlegg 1.gangsbehandling.PDF

Vedtak Formannskap 10.2.2022 sak 10-22.PDF

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse

382_Frier-Tråk_plankart.pdf

382_Frier-Tråk_plankart_uten kart.pdf

Reguleringsbestemmelser Frier-Tråk.pdf

Planbeskrivelse Frier - Tråk.pdf

Merknader til oppstartsvarsel

Merknader oppstartsvarsel Frier

3D bilder over Frierfjorden, Kåsaåsen, Oversikstskart, Ringveien, Skoleåsen

3D_Frierfjorden_Herøya.pdf

3D_Kåsaåsen.pdf

3D_oversikt.pdf

3D_Ringveien.pdf

3D_Skoleåsen.pdf

Bergskjæring og behov for sikring Frier-Tråk

Bergskjæringer og behov for sikring Frier Tråk.pdf 

Dimensjonering overvann Frier - Tråk

Dimensjonering overvann Frier Tråk.pdf

Ros- analyse Frier - Tråk

ROS-analyse Frier Tråk.pdf

Støyutredning Frier - Tråk

Støyutredning Frier Tråk.pdf

Trafikkutredning Frier - Tråk

Trafikkutredning Frier Tråk.pdf

VA-plan notat Frier-Tråk

VA-plan notat Frier Tråk.pdf

Vurdering innspill trafikk

Vurdering innspill trafikk.pdf

Vurdering redusert løsning BN2

Vurdering redusert løsning BN2.pdf

Rapport grunnundersøkelser - geoteknisk datarapport

Grunnundersøkelser_geoteknisk datarapport Frier Tråk.pdf

Naturmangfold på land

Naturmangfold på land Frier Tråk.pdf

Fastsettelse av planprogram

Vedtak- Fastsettelse av planprogram - Frier - Tråk vest.PDF

Planprogram Frier - Tråk vest_Revidert.pdf

Kommentarer fra Miljørådgiver v/Christian Hagstrøm

Kommentar fra Miljørådgiver v_ Christian Hagstrøm.PDF

Miljøkonsekvensvurdering kjølevannsutslipp til Frierfjorden

Miljøkonsekvensvurdering kjølevannsutslipp til Frierfjorden fra Frier Tråk.pdf

Vurdering områdestabilitet Frier Tråk

Vurdering områdestabilitet Frier Tråk.pdf

Sist oppdatert: 14. februar 2022