SFO - Skolefritidsordningen

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Det blir en endring i SFO-tilbudet fra 01.01.2019:

Økonomiske satser:

5 dager pr. uke 100% 2943 +209
4 faste dager pr. uke 80% 2354 +167
3 dager pr. uke fleksibel ordning 60% 1766 +123
2 faste dager pr. uke 40% 1177 +84
Morgentilbud 30% 882  

 (Det tas forbehold om prisindexjustering i kommunestyremøtet i desember)

Pris for tjenesten i dag:

SFO 2018

30% *

60%

100%

Opphold

882

1766

2943

Kost (+2,1 %)

 

123

209

Søskenmoderasjon (-35%)

-308

-618

-1030


Foreldre som jobber turnus/skift kan søke om dispensasjon slik at dagene på SFO passer med dagene foreldre jobber. Det må lages en plan over hvilke dager som skal benyttes i turnusperioden. Søknaden sendes SFO leder.

Det tas forbehold om at prisene kan bli endret.

Dagbarnplass kan ikke benyttes som fast ordning, kun ved akutte behov. Det gis søskenmoderasjon – for barn nr 2 betales det 35% avslag av gjeldende satser og for øvrige barn 50%.

SFO-plassen beholdes til og med endt 4. årstrinn eller til oppsigelse skjer skriftlig (elektronisk skjema) fra en av partene – 1. april for inneværende skoleår, og 1. juli for kommende skoleår.

Informasjon om SFO

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Søk / endre / si opp plass i SFO

Overordnede mål og rammer for SFO i Bamble kommune

SFO i Bamble kommune.

Skolefritidsordningen i Bamble kommune er et fritidstilbud for alle barn på 1.-4. trinn og elever med særskilte behov på 5.-7. trinn. Alle våre skolefritidsordninger ligger plassert i omgivelser med mulighet for varierte aktiviteter i skolegårdog naturen.

Åpningstiden i SFO er fra kl. 07.30-16.30, med lokale variasjoner. Dette gjelder også i skolens ferier. Jul-/nyttårsaften, juli måned og 5 planleggingsdager holder SFO stengt.  

Rønholt SFO ligger vegg i vegg med Rønholt barnehage og har direkte tilknytning til kommunens flotteste idrettshall.

Herre SFO ligger sentralt i sentrum omkranset av flotte turområder. Vi har egen skaterampe og sandvolleyballbane i skolegården, samt en flott lavvo som vi kan gå turer til.

Rugtvedt SFO har tilgang til et flott idrettsanlegg med kunstgressbane og fotballbinge. Det er også fine turområder i nærområdet.

Langesund SFO ligger i gåavstand til Krogshavn, et av kommunens fineste friluftsområde med klatretrær, strand  og store gressletter.

Stathelle SFO er kommunens største, her kan barna benytte fasiliteter som kunstgressanlegg og turløyper i skogen. Om vinteren er det kort vei til både lysløype og skøytebane ved «Tantes benk». 

Målet i SFO er å utvikle barnets individuelle og sosiale ferdigheter gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter. Vi legger stor vekt på lek og trivsel og at hvert barn skal oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet.

Satsingsområde i Bamble kommune

Respekt er et skoleutviklingsprogram der målet er å forbedre det faglige og sosiale læringsmiljøet. I SFO er gjensidig respekt en verdi i seg selv som påvirker trivsel og miljøet i en positiv retning. Målet er at programmet skal gi varig effekt.

Fokusområder for SFO

1. Sosial kompetanse

SFO er en viktig arena hvor barn har en unik mulighet til å utvikle individuelle og sosiale ferdigheter. SFO må organiseres slik at det gis tid og rom til den frie leken, til etablering av vennskap -og gode relasjoner i trygge omgivelser. SFO er barnas fritid på skolen og det er viktig å sørge for en god balanse mellom barnas frie lek og den organiserte leken. I felleskap med andre får barn øve seg på å ta selvstendige valg og å vise hensyn til mangfoldet i barnegruppa.

 2. Fysisk aktivitet

Barn skal oppleve glede og mestring ved variert fysisk aktivitet og utfoldelse. Gjennom fysisk aktivitet vil barna kunne videreutvikle grunnleggende motoriske ferdigheter samt tilegne seg regler for samspill og turtaking. Dette vil hovedsakelig foregå i skolens uteområde og nærmiljø. Sfo tilstreber aktivitet ute hver dag for samtlige barn hele året.

3. Kosthold og helse

Barn i SFO skal oppleve et personale som legger til rette for variert mat og sunne vaner. Kosthold og gode rutiner er viktig for elevens fysiske og sosiale velvære og det skal bidra til at barna får tilført ny energi. Måltidet skal være i tråd med folkehelseinstituttets retningslinjer.

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Snarvei til skoler med SFO

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Herre skole

Stathelle barneskole

SFO 2018

30% *

60%

100%

Opphold

882

1766

2943

Kost (+2,1 %)

 

123

209

Søskenmoderasjon (-35%)

-308

-618

-1030

 

·   Foreldre som jobber turnus/skift kan søke om dispensasjon slik at dagene på SFO passer med dagene foreldre jobber. Det må lages en plan over hvilke dager som skal benyttes i turnusperioden. Søknaden sendes SFO leder.

Det tas forbehold om at prisene kan bli endret.

Dagbarnplass kan ikke benyttes som fast ordning, kun ved akutte behov. Det gis søskenmoderasjon – for barn nr 2 betales det 35% avslag av gjeldende satser og for øvrige barn 50%.

SFO-plassen beholdes til og med endt 4. årstrinn eller til oppsigelse skjer skriftlig (elektronisk skjema) fra en av partene – 1. april for inneværende skoleår, og 1. juli for kommende skoleår.

Sist oppdatert: 02. november 2018