Områderegulering Frier Vest

 

 

Formannskapsvedtak 6.6.2019

Annonsen i avisa 26.09.2019

Brev til berørte off.instanser/naboer/grunneier/foreninger

Forslag til områderegulering Frier Vest.

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Ros-analyse

Vedtatt planprogram

Geoteknisk datarapport

Kartlegging naturmangfold

Rapport arkeologisk registering Telemark Fylkeskommune

Rapport kartlegging av marint naturmangfold

Sedimentundersøkelser med vedlegg

Trafikkutredning

Vurdering vann-og avløp rev.

Støysonerapport (kom den 11.10.2019)

Støysonekart

Oversikt over Støysonekart

Frier vest - kulturarv

Rapport undervannsarkeologisk registrering Norsk Maritim

Vurdering av tiltakets konsekvenser for kjente marine naturtypelokaliter

Sist oppdatert: 11. oktober 2019