Byggesak / regulering / plan

BYGGESAK

Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving etc, behøver du tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen.

Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter.

Saksbehandlere på byggesak er tilgjengelig på telefon for spørsmål fra publikum mandag, onsdag og fredag fra kl 08.00 til kl 15.00. Ut over disse tidspunktene besvares ikke telefonhenvendelser. Ring sentralbordet i kommunen, 35 96 50 00.

For generelle henvendelser innenfor telefontid, kontakt Kari Anne Rogn: 
Tlf: 35 96 50 93 / E-post: karianne.rogn@bamble.kommune.no

 

Vær forberedt når du ringer oss

Saksbehandlerne er meget opptatt med å behandle et stort antall saker. Vi ber deg derfor om å forberede deg før du ringer.

-Må du snakke med oss? Mange synes det er bedre å snakke enn å skrive, men muntlighet fører ofte til misforståelser. Uansett driver vi ikke muntlig saksbehandling og kan ikke si ja til tiltak på telefonen. Mye kan avklares på mail.

-Snakk med saksbehandler for din sak, ikke noen andre. Om vedkommende er opptatt, send en mail, ikke be om å få snakke med noen andre, det fører til misforståelser og stjeler tid.

-Ha saksnummer, gbnr og andre relevante opplysninger klare.

-Hvis du har ansvarlig søker (arkitekt, byggmester, konsulent, o.l) skal kommunikasjonen gå via denne. Ellers blir det ofte misforståelser.

-Ikke ring for å høre hvordan saken står, det stjeler tid fra din og andres saker. Vi jobber så fort vi kan.  

Skal du søke om byggetillatelse?

NB! Alle endringer på hytter må det søkes om. 

 

Digital løsning: 

Privatperson

Profesjonell aktør

 

Elektronisk løsning:

Byggesaksblanketter

Postliste byggesak / planer / oppmåling / landbruk   (Publiserte saker siste to måneder)

 

1. Byggetiltak som ikke krever søknad

Flere tiltak blir unntatt fra søknadsplikt, blant annet frittliggende garasje inntil 50 m2 og tilbygg inntil 15 m2. Alt om endringene i forskriften ligger vedlagt i knappen for veilednig under. I tillegg vil det på siden for Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) ligge informasjon om endringene, verktøy og informasjonsmateriell. Her vil man blant annet finne artikler rettet mot publikum og informasjon til naboer til garasjebyggeren som omfattes av unntakene.

Som det fremgår av rettledningen så kan en ikke bygge uten å søke i uregulerte områder og LNF (landbruks-, natur-, friluftsområder). I tillegg har Bamble kommune byggegrense i hyttevegg for fritidsboliger.

Dette vil si at ingen hytteeiere kan bygge eller gjøre andre endringer uten å søke.

Generell veiledning

Veiledning til å finne plankart og bestemmelser for din eiendom på Bamble kommunes hjemmesider

Må jeg søke? Interaktiv veileder med spørsmål

Melding om bygning eller tilbygg som er untatt søknadsplikt

2. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Tiltak hvor du som ufaglært privatperson kan søke. I disse sakene har du selv ansvar for at tiltaket oppfyller alle krav som er gitt i lover, forskrifter og planer. De vanligste tiltak i er garasjer, terrasser og tilbygg.   

Veiledning

3. Søknad om tiltak med ansvarsrett

Større tiltak krever at søknad sendes inn av profesjonell aktør som innehar nødvendig kunnskap om plan- og bygningsloven. Søkers kunnskap må dokumenteres gjennom utdanning og praksis, eller ved at det foreligger sentral godkjenning av foretaket. Eksempler på tiltak som er søknadspliktig er bolighus og større bygninger, endring av tak og bruksendring til utleieleilighet. Det finnes to forskjellige søknadsformer.    

Veiledning

Søknad i to trinn

Rammetillatelse -        Veiledning 

Igansettingstillatelse - Veiledning 

Oppføring av ny bolig

Hvordan søker du?

  1. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet
  2.  Bestill naboliste fra Infoland
  3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema på siden for papirblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
  4. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:
  • Søknadsskjema (elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
  • Eventuelt søknad om dispensasjon
  • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med kartutsnitt. Dette vil i så fall gå frem av veiledningen, se lenger nede på denne siden.
  • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.

4. Skiltregler - informasjon om skilt

Informasjon om skilt

 

Nyttige lenker - byggesak:

Aktuelle tjenester

REGULERING / PLAN

Planprosessen

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Mer om tjenesten

Kontaktperson

Eva Sætre Andersen - tlf: 35 96 50 99 - Epost

Sist oppdatert: 03. mai 2021