Byggesak / regulering / plan

BYGGESAK

Kontaktperson

Kari Anne Rogn - tlf: 35 96 50 93 - E-post

Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving etc, behøver du tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen.

Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter.

Skal du søke om byggetillatelse?

NB! Alle endringer på hytter må det søkes om. 

 

Digital løsning: 

Privatperson

Profesjonell aktør

 

Elektronisk løsning:

Byggesaksblanketter

Postliste byggesak / planer / oppmåling / landbruk   (Publiserte saker siste to måneder)

 

1. Byggetiltak som ikke krever søknad

Flere tiltak blir unntatt fra søknadsplikt, blant annet frittliggende garasje inntil 50 m2 og tilbygg inntil 15 m2. Alt om endringene i forskriften ligger vedlagt i knappen for veilednig under. I tillegg vil det på siden for Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) ligge informasjon om endringene, verktøy og informasjonsmateriell. Her vil man blant annet finne artikler rettet mot publikum og informasjon til naboer til garasjebyggeren som omfattes av unntakene.

Som det fremgår av rettledningen så kan en ikke bygge uten å søke i uregulerte områder og LNF (landbruks-, natur-, friluftsområder). I tillegg har Bamble kommune byggegrense i hyttevegg for fritidsboliger.

Dette vil si at ingen hytteeiere kan bygge eller gjøre andre endringer uten å søke.

Generell veiledning

Veiledning til å finne plankart og bestemmelser for din eiendom på Bamble kommunes hjemmesider

Må jeg søke? Interaktiv veileder med spørsmål

Melding om bygning eller tilbygg som er untatt søknadsplikt

2. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Tiltak hvor du som ufaglært privatperson kan søke. I disse sakene har du selv ansvar for at tiltaket oppfyller alle krav som er gitt i lover, forskrifter og planer. De vanligste tiltak i er garasjer, terrasser og tilbygg.   

Veiledning

3. Søknad om tiltak med ansvarsrett

Større tiltak krever at søknad sendes inn av profesjonell aktør som innehar nødvendig kunnskap om plan- og bygningsloven. Søkers kunnskap må dokumenteres gjennom utdanning og praksis, eller ved at det foreligger sentral godkjenning av foretaket. Eksempler på tiltak som er søknadspliktig er bolighus og større bygninger, endring av tak og bruksendring til utleieleilighet. Det finnes to forskjellige søknadsformer.    

Veiledning

Søknad i to trinn

Rammetillatelse -        Veiledning 

Igansettingstillatelse - Veiledning 

Oppføring av ny bolig

Hvordan søker du?

  1. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet
  2.  Bestill naboliste fra Infoland
  3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema på siden for papirblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
  4. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:
  • Søknadsskjema (elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
  • Eventuelt søknad om dispensasjon
  • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med kartutsnitt. Dette vil i så fall gå frem av veiledningen, se lenger nede på denne siden.
  • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.

4. Skiltregler - informasjon om skilt

Informasjon om skilt

 

Nyttige lenker - byggesak:

Aktuelle tjenester

REGULERING / PLAN

Planprosessen

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Mer om tjenesten

Kontaktperson

Eva Sætre Andersen - tlf: 35 96 50 99 - Epost

Sist oppdatert: 19. mars 2021