Byggesak / regulering / plan

BYGGESAK

Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving etc, behøver du tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen.

Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter.

Saksbehandlere på byggesak er tilgjengelig på telefon for spørsmål fra publikum mandag, onsdag og fredag fra kl 08.00 til kl 15.00. Ut over disse tidspunktene, ring sentralbordet i kommunen, 35 96 50 00.

For generelle henvendelser innenfor telefontid, kontakt Kari Anne Rogn: 
Tlf: 35 96 50 93 / E-post: karianne.rogn@bamble.kommune.no

 

Forbered deg før du ringer

Saksbehandlerne våre behandler et stort antall saker. Vi setter derfor pris på at du forbereder deg godt før du ringer.

-Snakk med saksbehandler for din sak, dette for å unngå misforståelser. Om vedkommende er opptatt, send gjerne en e-post.

-Ha saksnummer, gbnr og andre relevante opplysninger klare.

-Hvis du har ansvarlig søker (arkitekt, byggmester, konsulent, o.l) skal kommunikasjonen gå via denne.

-Påtrykket er stort og noe ventetid på saksbehandling må medregnes. Du hører fra oss så snart saken er ferdig behandlet.

-Vurder om avklaringer kan gjøres per e-post. Mange synes det er bedre å snakke enn å skrive, men muntlighet fører ofte til misforståelser. 

Skal du søke om byggetillatelse?

NB! Alle endringer på hytter må det søkes om.

NB! I tillegg til nødvendige søknader i hht. pbl. skal det søkes kommunalteknikk om tilknytning til det kommunale vann og avløpsanlegget. Dette gjelder også dersom eiendommen skal tilknyttes via et privat VA-lag.

Få oversikt over byggereglene

Her får du oversikt over plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og annet regelverk relevant for bygg:

Generell veileder

 

Digital løsning for søknader: 

Privatperson

Profesjonell aktør

 

Last ned manuelt søknadsskjema :

Byggesaksblanketter

 

1. Byggetiltak som ikke krever søknad

Flere tiltak blir unntatt fra søknadsplikt, blant annet frittliggende garasje inntil 50 m2 og tilbygg inntil 15 m2. Alt om endringene i forskriften ligger vedlagt i knappen for veilednig under. I tillegg vil det på siden for Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) ligge informasjon om endringene, verktøy og informasjonsmateriell. Her vil man blant annet finne artikler rettet mot publikum og informasjon til naboer til garasjebyggeren som omfattes av unntakene.

Som det fremgår av rettledningen så kan en ikke bygge uten å søke i uregulerte områder og LNF (landbruks-, natur-, friluftsområder). I tillegg har Bamble kommune byggegrense i hyttevegg for fritidsboliger.

Dette vil si at ingen hytteeiere kan bygge eller gjøre andre endringer uten å søke.

Finn plankart og bestemmelser for din eiendom

Må jeg søke? Interaktiv veileder med spørsmål

Melding om bygning eller tilbygg som er untatt søknadsplikt

2. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Tiltak hvor du som ufaglært privatperson kan søke. I disse sakene har du selv ansvar for at tiltaket oppfyller alle krav som er gitt i lover, forskrifter og planer. De vanligste tiltak i er garasjer, terrasser og tilbygg.

Hvordan søker du?

 1. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet
 2.  Bestill naboliste fra Infoland
 3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema på siden for papirblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
 4. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:

  - Søknadsskjema (elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)

  - Gjenpart av nabovarsel

  - Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer

  - Eventuelt søknad om dispensasjon

  - Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med kartutsnitt. Dette vil i så fall gå frem av veiledningen, se lenger nede på denne siden.

  - Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100

 5. Alle søknader sendes til postmottak@bamble.kommune.no

Veiledning - slik søker du

3. Søknad om tiltak med ansvarsrett

Større tiltak krever at søknad sendes inn av profesjonell aktør som innehar nødvendig kunnskap om plan- og bygningsloven. Søkers kunnskap må dokumenteres gjennom utdanning og praksis, eller ved at det foreligger sentral godkjenning av foretaket. Eksempler på tiltak som er søknadspliktig er bolighus og større bygninger, endring av tak og bruksendring til utleieleilighet. Det finnes to forskjellige søknadsformer.    

Veiledning - slik søker du

Regler for skilt og reklame

Les mer

Skilt eller reklame krever i utgangspunktet søknad fra kvalifisert foretak. Det betyr at du må ta kontakt med et foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Du trenger ikke å søke dersom:

Skilt- og reklameinnretningen er på inntil 3 m2 og den er montert flatt på veggen.

Du skal montere virksomhetsskilt på en fasade der det ikke er andre skilt fra før.

Det nye skiltet skal erstatte et eksisterende skilt som er godkjent av kommunen.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Sjekk kartet for reglene som gjelder der du er

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom:

Skiltet skal føres opp eller tas ned på fasade over fortau eller andre folksomme områder.

Du skal montere eller ta ned flere skilt på samme fasade.

Skiltet er større enn 6,5 m2, høyere enn 3,5 meter, og bredere enn 1,5 meter.

Nødvendig prosjektering være gjennomført før igangsetting.

Søknaden må utformes av et ansvarlig foretak som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Alle ansvarlig foretak må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader. Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Lover og retningslinjer

SAK10 § 4-1 bokstav e nr. 4 regulerer ikke-søknadspliktige tiltak.

Plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 30-3 regulerer tiltak som er søknadspliktig.

Skilt og reklame langs offentlig vei

Skilt/reklame på offentlig veigrunn tillates som hovedregel ikke.

Ved spørsmål, kontakt kommunalteknikk i Bamble kommune
v/Nils Aage Tangvald
Tlf: 97 05 85 83
E-post: nilsaage.tangvald@bamble.kommune.no

Byggeskikksveileder for Langesund sentrum

Veileder Langesund for nett.pdf

Nyttige lenker - byggesak:

Aktuelle tjenester

REGULERING / PLAN

Planprosessen

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Mer om tjenesten

Lover og retningslinjer for reguleringsplan:

Lovdata

Reguleringsplanveileder

Kontaktperson

Eva Sætre Andersen, ingeniør
Tlf: 35 96 50 99 / E-post: evasaetre.andersen@bamble.kommune.no

Sist oppdatert: 07. oktober 2021