Nustad barnehage

Nyheter

Om barnehagen

Nustad har åpningstid fra klokken 07.00 til kl. 16.30. Nustad barnehage har seks avdelinger fordelt på to hus. I hovedhuset, Nustadhagen, ligger avdelingene Askeladden, Veslefrikk og Smørbukk. Disse avdelingene har 18 plasser for barn i alderen 3–6 år. Nærmeste nabo er vårt nye bygg, Nustadskogen, med avdelingene Rødhette, Klatremus og Nøtteliten. Avdelingene Klatremus og Nøtteliten har barn i alderen 0-3 år, og avdeling Rødhette har en 2-4-årsgruppe.

Nustad barnehage har navn etter boligområdet barnehagen ligger i. Dette området har tidligere tilhørt Nustad gård, som i dag er dagaktivitetssenter for psykisk utviklingshemmede. Ellers ligger barnehagen sentralt i forhold til skog, vann, sjø og Langesund med sine tilbud. Naturen rundt barnehagen er spennende og utfordrende, slik at dette er en naturlig innfallsvinkel for oss.
Postadresse: Bamble kommune v/Nustad barnehage, Boks 80, 3993 Langesund

Se barnehagens facebook side

Nustad barnehage har 30 års jubileum og feirer løpende i barnehage året 2018-2019. Vi avslutter jubileumsåret med en stor feiring 22. mai 2019.

 

Planleggingsdager høsten 2019:

Mandag 25.02.19
Fredag 26.04.19
Fredag 21.06.19

Vi har fått nye telefoner på avdelingene:

 Kontor virksomhetsleder: 35 96 59 33

Rødhette: 468 93 496

Nøtteliten: 469 40 695

Klatremus 481 44 573

Smørbukk: 947 98 753

Veslefrikk: 469 45 828

Askeladden: 469 31 395 

Velkommen til Nustad barnehage!

Her er vi som jobber i Nustad barnehage!

Vår hverdag

 

Informasjonsbrosjyre

Priser barnehage fra 1.1.2019

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Vår felles visjon er: «Åpner dører for verden og framtida».

Mer om visjon

Barnehagen er med på å åpne dører for barna ved å hjelpe dem til å tro på egne ferdigheter og læring, hjelpe dem til å kjenne tilhørighet og til å se at de har en viktig stemme inn i fellesskapet.
Nustad barnehage sin visjon: Jeg- med de andre i barnehagen med det store mangfoldet.
Vi har enkeltbarnet i fokus. Ved å ta utgangspunkt i barnets ressurser oppnås mestring, som igjen er et viktig grunnlag for læring. Mestring medvirker til trygghet og god selvfølelse, altså evnen barnet har til å forholde seg til seg selv «JEG»
Et velutviklet «JEG» er en forutsetning for å utvikle sosial kompetanse og gode relasjoner «MED DE ANDRE». Sosial kompetanse er barnets evne til samspill med andre i ulike situasjoner.  

Profil og satsningsområder

Nustad barnehage er en læringsarena med et bredt mangfold. Hos oss har vi barn og personal med ulik kultur, interesser, språk, religion, alder, kjønn og familiebakgrunn. Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for dem som er forskjellig.

Vi ser på mangfold som en ressurs, og med en positiv nysgjerrighet til ulikheter lærer barna å håndtere at vi er forskjellige. Barna får en unik mulighet til å utvikle sine perspektiver og få respekt og forståelse for det som er annerledes.

Vi vil at barn skal ha evnen til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap.

Mer om satsningsområder

Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Forutsetningen for dette er gode samhandlingsprosesser i lek og læring, samt å ta hensyn til hverandre.

En god samhandlingsprosess forutsetter anerkjennelse, respekt og likeverd. Dette er holdninger som ligger til grunn for vårt arbeid med barna.

Strategidokument skoler og barnehager

De kommunale barnehagene og skolene i Bamble er opptatt av å skape en helhet og sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet. I strategidokumentet har vi valgt ut fem fokusområder som vi mener er vesentlige døråpnere for verden og framtida. Områdene er: Ledelse sosial kompetanse, fysisk aktivitet og helse, språk og lesing og vurdering for læring.

Være sammen

De kommunale barnehagene har valgt Være Sammen-programmet for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse. Kjernekomponentene i programmet er tidlig innsats, sosial kompetanse, autoritative voksne, implementering og håndtering av utfordrende atferd. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.»

Liv og røre i Bamblebarnehagen

Barnehagene i Bamble har over mange år hatt et ekstra fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Dette har blitt satt i system, og barnehagene høster lovord fra blant annet Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Skolene i Bamble jobber også systematisk med dette arbeidet gjennom et samarbeidsprosjekt med Telemarks fylkeskommune - Liv og røre. For å gjøre det enkelt og synliggjøre en rød tråd på dette viktige området, kaller vi det også Liv og røre i barnehagene våre.

Fysisk aktivitet

Friskusene i farta - Fiffen gjør barnehagebarna sprekere. Fysisk aktivitet er et satsingsområde i bamblebarnehagene, og Fiffen hjelper oss å få satt dette inn i et system. Fiffen er ei gruppe som består av aktivitetskontakter fra de private og kommunale barnehagene i Bamble. Gruppa blir ledet av en fysiterapeut. Som aktivitetskontakt får de kurs i å tilrettelegge aktiviteter for barna og de fungerer som en støtte for styrer, en motivator for medarbeidere og en pådriver for fysisk aktivitet i barnehagene.

Fiffen møtes 4-6 ganger i året. Da deler de erfaringer, og blir kurset for å bli bedre rustet til å sette fysisk aktivitet på dagsorden i egen barnehage. Hver barnehage har en plan for fysisk aktivitet. Noen har fysisk aktivitet som en naturlig del av sin profil, mens andre for eksempel har lagt fysisk aktivitet i utetida.

I fjor startet gruppen opp med «Aktivitetskortet». Dette er et skjema med mange ulike aktiviteter som kan gjøres i barnehagen. Hver avdeling får et eget kort, hvor de krysser av når aktiviteten er gjort. Her blir det en konkurranse mellom barnehagene på hvem som leverer kortet med flest avkryssede aktiviteter vinner, og dermed har vært i mest fysisk aktivitet.

Les mer om fysisk aktivitet i Bamblebarnehagene på Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 Mat og måltider

Nustad barnehage har full kost. Det vil si at barna kan få tre måltider om dagen. Ferskt brød kommer fra bakeren hver dag. Varm mat får barna en gang i uken, og frukt får de hver dag. Melk og vann er drikke til maten. Vi vektlegger måltider hvor gode vaner etableres, og det er fokus på inkluderende dialog rundt bordet. Nustad barnehage er en «fiskesprell barnehage» hvor målsettingen er at fisk og annen sjømat, samt frukt og grønt, skal inngå i det daglige mattilbudet i barnehagen.

Les mer om prosjektene på: Fiskesprell og Fem om dagen

Vi har samlet noen av favorittoppskriftene vår i egen kokebok

Barnehagens aktivitetskalender

Bildegalleri

Nustad barnehage bildegalleri

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass for 2019 - 2020 (F.o.m 1.februar 2019)

Årsplan

Årsplan

 

Temaarbeid 2018/2019

Tema august, september, oktober, november og desember 2018

Tema januar, februar, mars 2019
 

Temaarbeid 2017/2018

Tema april, mai og juni 2018

Tema januar, februar og mars 2018

Tema oktober, november og desember 2017

Tema august og september 2017

Temaarbeid 2016/2017

Tema april, mai og juni 2017

Tema januar, februar og mars 2017

Tema november og desember 2016

Tema august, september og oktober 2016

Temaarbeid 2015/2016

Tema april, mai og juni 2016

Tema januar, februar og mars 2016

Tema november, desember 2015

Tema august, september og oktober 2015

Temaarbeid 2014/2015

Tema mai/juni 2015

Tema mars/april 2015

Tema januar/februar 2015

Tema november/desember 2014

Tema september/oktober 2014

Ander kommunale planer

Andre kommunale barnehager:

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Grasmyr naturbarnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Sist oppdatert: 19. august 2019
Nustad barnehage

Besøksadresse:

Øvre Nustadvei 30
3970 Langesund

Telefon: 35 96 59 33

Kontaktperson: Cathrine Feldtmann Bråthen

Tittel: Styrer

Telefon: 35 96 59 33