Barnehager

Informasjon

Kommunale barnehager 

Grasmyr barnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Private barnehager

Marthas hage

Grashoppa barnehage

Solstua kulturbarnehage

Stokkevannet barnehage

Tirilltoppen barnehage

 

Informasjon om mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage

Oppholdsbetaling (makspris) for 100 % plass: kr. 2.730 per måned

Regjeringen har vedtatt nasjonale satser for redusert foreldrebetaling i barnehage.

Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede brutto skattepliktige inntekt.  Ordningen omfatter husholdninger med en samlet brutto skattepliktig inntekt under kr. 500.500

 

Rett til gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer, barn født i 2012, 2013 og 2014.

Bestemmelsen gir rett til fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke, og omfatter husholdninger med en samlet brutto, skattepliktig inntekt under kr. 428.000.   

 

Begge ordningene er søknadsbaserte.

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere som har felles barn eller som har bodd sammen 12 av de siste 18 månedene.

Husholdningens samlede brutto skattepliktige inntekt må dokumenteres ved at siste års selvangivelse (2016)legges ved.

Dersom søker har skattepliktige person- eller kapitalinntekter som ikke er påført selvangivelsen, er man pliktig til å oppgi dette ved søknad.

Er inntekten varig og vesentlig endret i forhold til selvangivelse, kan annen dokumentasjon godtas i tillegg til selvangivelse.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

 

Vedtak om redusert betaling og gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår.

For å få innvilget redusert foreldrebetaling fra august 2017, må ny fullstendig søknad med gyldig dokumentasjon (selvangivelse for 2016) sendes:

Bamble kommune, Enhet for skole og barnehage innen 1. juni.

 

Elektronisk søknad finner du på Bamble kommunes hjemmesider.  www.bamble.kommune.no

 

For søknader som kommer inn etter 1. juni vil vedtaket gjelde fra måneden etter søknaden er innvilget.

Sist oppdatert: 19. mai 2017