IDRETTSHALLER

Kommunestyret vedtok i sak 105/17 det videre arbeidet med «Framtidas ungdomsskole» med tilhørende idretts- og svømmehall, samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjeneste.

Kommunestyret vedtok i sak 105/17 det videre arbeidet med «Framtidas ungdomsskole» med tilhørende idretts- og svømmehall, samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjeneste.    

I budsjettvedtaket for 2018 med handlingsplan for 2018-2021 (sak 104/17) er det avsatt 49 millioner kroner til en erstatningshall for dagens Grasmyrhall . Budsjettvedtaket baseres på Rapport fra WSP hvor idrettshall som erstatning for den eksisterende Grasmyrhallen er en aktuell tilleggsfunksjon i prosjektet. 

Grasmyrhallen har en spilleflate på 28 x 45 meter. Tribunene har sitteplasser til ca. 300, og det er en enkel kafeteria på stedet. Det er i første rekke kommunens idrettslag som leier hallen, men den brukes også til messer og utstillinger. Hallen er fra 1979, men garderobedelen kom først i 1986. Hallen sto i fare for å kollapse, delvis på grunn av hvordan garderobedelen er koblet på limtredragerne. Takkonstruksjonen måtte derfor forsterkes i 2012. Kartlegging av Grasmyrhallens tekniske tilstand viser at svært mange bygningsdeler har store avvik som må forutsettes utbedret dersom hallen skal benyttes som fremtidige kroppsøvingsarealer på Grasmyr og som idrettshall for kommunens innbyggere for øvrig.

Sammenstilling av de to alternative løsningene ved å enten beholde dagens eksisterende idrettshall eller bygge en ny, viser at alternativet med ny idrettshall i tilknytning til ny skole og basishall kommer best ut på kriteriene investeringskostnad, livssykluskostnad og samtlige kvalitetskriterier.

Kommunemål

Fremtidig idrettshall skal tilfredsstille kommunens behov for kroppsøvingsarealer, dekke fylkeskommunens tilsvarende behov i henhold til inngåtte avtaler, samt gi idretten tilgang til funksjonelle arealer utenfor den tiden skolene har organisert undervisning.

Definisjon:

  • Idrettshall defineres som en hall som kan brukes vekselsvis til ulike idrettsaktiviteter uten tidskrevende klargjøring eller omgjøring, det vil si at hallen kan ha løpende vekselbruk mellom idretter.

Det skal derfor bygges en standard idrettshall i tilknytning til skolebygget. Idrettshallen skal benyttes til undervisning i ordinær kroppsøving og valgfag, samt kunne disponeres av videregående skole og idretten for øvrig. Det skal være mulig å dele idrettshallen i både tre og to like store aktivitetsflater med nedsenkbare vegger. Ettermiddag og helg skal hallen være tilgjengelig for idrettslag og nærmiljø. Hallen skal først og fremst være tilrettelagt for fysiske aktiviteter for flest mulig, men den skal også fungere som arena for fellessamlinger eller kulturelle aktiviteter i regi av skole eller eksterne brukere. Videre skal hallen kunne benyttes til messer og utstillinger. Arealenene skal derfor ses i sammenheng med skolens hjerte og kioskkjøkken. 

En ny hall vil tilfredsstille dagens krav til idrettsfunksjonalitet på en bedre måte enn en rehabilitert hall og vil også være bedre tilrettelagt for å støtte opp under kroppsøvingsfaget. Samlokalisering med basishall og skole vil gi optimale forhold for å realisere lærerplanene. Lokaliseringen vil også gi meget gode forhold for sambruk mellom undervisningsrom, kantine, inngangspartier, renholds- og andre tekniske rom/funksjoner, svømmeanlegg og garderober.

 

BASISHALL

Basishallen er utformet iht. veileder «Idrettens basishall, planlegging, bygging og drift» for å kunne innfri krav til maksimal tildeling av spillemidler.

Basishallen har en netto aktivitetsflate på 25 x 45 m inkludert sikkerhetssone. Hallen har min 7m fri høyde over hele aktivitetsflaten. Basishallen er planlagt iht. skisse om montering av utstyr, med område for grop plassert mot øst. Gropene integreres i dekke mellom idrettshall og basishall innenfor dybden til bærekonstruksjonen, slik at frihøyde er opprettholdt i idrettshallen som ligger under. Gropene utformes etter henvisning i veilederen. Messanin til basishallen er tilgjengelig fra trapperommet mot øst ved hovedinngang til hallen, eller fra en interntrapp opp til messanin mot vest. Dette sikrer rømningsveier fra messanin og universell tilgang med plass for rullestol. En stor løfteplattform med inngang fra nordsiden, gjør det mulig å transportere utstyr og store ting inn og ut av idrettshallen