UTEOMRÅDER

Uteområder skal i første rekke tilrettelegges for skoleformål, men i tillegg skal områdene brukes av andre i nærmiljøet og kommunens innbyggere utenom skoletid

Uteområdet er tenkt løst som et Campusområde. Et slikt område ivaretar gode uteoppholdsarealer og gir et velfungerende område ikke bare i skoletiden, men også på ettermiddag og kveldstid i tilknytning til de idretts- og aktivitetstilbudene som er planlagt i området. Området blir også et godt utgangspunkt for turer og rekreasjon, da området har kvaliteter som legger til rette for slike aktiviteter og opplevelser.

LandskapsplanTrafikale løsninger og infrastruktur knyttet til disse løses i all hovedsak utenfor campusområdet. Dette gir et trygt og godt sted og oppholde seg for alle brukere av området. (klikk på bildet til høyre for større format)

Uteområdet skal oppfordre barn og unge til å holde seg i aktivitet, og gi dem opplevelser som forsterker lysten til å utfordre egne grenser. Det skal være et variert område som tar hensyn til barn og unges ulike alder, funksjons- og ferdighetsnivå. Uteområdet må utformes slik at behov for regler og restriksjoner begrenses, samtidig som de fysiske rammene ikke begrenser handlingsrommet eller forestillinger om hva man kan. Barn og unge skal stimuleres motorisk, fysisk, sosialt og intellektuelt.

Uteområdet skal legge til rette for et mangfold av aktiviteter som gir alle opplevelsen av tilhørighet, mestring og autonomi

Uteareal på ungdomsskolen skal tilby;

 • barn og unge gode utfoldelsesmuligheter for allsidig fysisk aktivitet
 • rom for ulike typer sosial aktivitet
 • trygge og trivselsskapende omgivelser
 • rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring
 • rom for spenning og uforutsigbarhet
 • opplevelse av lokal identitet
 • estetiske og kunstneriske opplevelser i lek og avkobling

Ved utforming og tilrettelegging av uteområdet må vi i størst mulig grad:

 • Benytte de naturkvalitetene som ligger i tomten
 • Forsøke å etablere høydeforskjeller, lage et mer kupert uteområde slik at en får akebakker, kuperte ski/sykkelløyper og lignende 
 • Sikre best mulige solforhold
 • Legge til rette for bruk på uværsdager for eksempel med takutstikk i bygget, leskur, overbygg