Fase 2 - 1.6.2018

Det har gjennom de to siste månedene blitt gjennomført en prekvalifiseringskonkurranse, hvor kommunen fikk inn fem forespørsler fra leverandører om å delta.

Alle fem har blitt grundig evaluert i samsvar med de krav og den informasjon som fremkommer av konkurransegrunnlaget.

Alle fem leverandører var gode, men basert på de utvelgelseskriterier som er satt opp, har Bamble kommune besluttet at følgende leverandører er valgt ut til å inngi tilbud:

Veidekke Entreprenør AS

Backe Vestfold Telemark/Backe Stor Oslo AS

HENT AS

Disse er valgt ut fra best erfaring med bl.a. skolebygg, flerbrukshall, svømmehall og nærmiljøanlegg. Alle hadde også tydelig referanser med fokus på gode energi- og klimaløsninger.

Befaring GrasmyrOnsdag 30.05.2018 gjennomførte kommunen et heldagsinformasjonsmøte med valgte leverandører på Skjærgården hotell og badepark. Entreprenørene med sine samarbeidspartnere som bl.a. bestod av arkitekter og landskapsarkitekter, ble presentert kommunens tanker om Framtidas ungdomsskole og de visjoner og planer som ligger til grunn for det arbeidet som er gjort frem til i dag.

Det er spesielt areal- og funksjonsprogrammet og det tekniske programmet som nå legger føringer for utformingen av nytt skolebygg med tilhørende bygningsmasse. Disse dokumentene har vært svært godt bearbeidet, både fra prosjektadministrasjonens side og fra fremtidige brukere av byggene. Her har mange av kommunens tjenesteområder vært delaktige sammen med lærere, elever, lag og foreninger. Vi får nå et funksjonelt og fremtidsrettet skoleanlegg med alle de funksjoner det medfører og hvor det har vært utstrakt fokus på arkitektonisk utforming og pedagogisk bruk.

Prosjektet har en tydelig miljø- og klimaprofil og kommunen ønsker å være sitt samfunnsansvar bevisst mtp bruk av bla. massivtre og gode energi- og klimaløsninger.

Området hvor ny ungdomsskole vil bli etablert (nær Bamble vid. skole) er et godt egnet område for et prosjekt i denne størrelsesorden. Skolen får fin beliggenhet inntil skogsområdet og kommer tett på idretts- og svømmehall. Det skal også etableres gode aktivitets- og uteområder som kan benyttes av elever og kommunens innbyggere forøvrig. Det er viktig å ta vare på stedet og utvikle de mulighetene som finnes i området som bla. utgangspunkt for idrett, tur- og rekreasjon.

Entreprenørene skal nå og i tiden frem mot tilbudsfristen 20.09.2018 jobbe frem et skisseprosjekt/løsningsforslag som vil bli evaluert av en egen og delvis uavhengig evalueringskomite. Resultatet av denne evalueringen og valg av endelig leverandør vil foreligge i slutten av oktober.

Høgne Skøld

Prosjektkoordinator

Framtidas ungdomsskole