Status Framtidas ungdomsskole

Høgne SkøldArbeidet med forprosjektet «Framtidas ungdomsskole» i Bamble kommune skrider frem i henhold til vedtatt tidsplan. Resultatet av all brukermedvirkning og planlegging foreligger nå i et areal- og funksjonsprogram. Dette legger føringer for det videre arbeidet med en ny skole på Grasmyr. Her skal det også bygges en basishall/flerbrukshall med opsjon på svømmehall.

Skolen dimensjoneres for 540 elever i en normalsituasjon, men vil med godt fleksibilitet kunne romme totalt 600 elever i en unntakssituasjon.

Elevtallet i bamble kommune er synkende og SSB sine prognoser sier at elevtallet synker fra 540 elever i 2017 til 440 elever i 2040. Vi får derfor en romslig skole med muligheter for god fleksibilitet og variasjonsmuligheter. GENERALITET, FLEKSIBILITET OG ELASTISITET vurderes i planleggingen med fokus på hvordan usikkerhet i fremtidige elevtall kan håndteres.

Skolen skal i tillegg til skolefunksjonen også ha en nærmiljøfunksjon. Idrett, bibliotek, kulturskole, korps, kor, teater og fritidsklubb skal benytte funksjoner i skoleanlegget ettermiddag og kveld. Planløsninger må derfor være av en slik art at det legges til rette for sambruk av funksjoner mellom ulike brukere av anlegget gjennom hele dagen og i helger.
Idrett- og svømmehall vil primært dimensjoneres for skolens behov, men dette er av en slik størrelse at det også vil dekke resten av befolkningens behov og vil derfor tilrettelegges for dette. Bassengkonsepter som blir vurdert muliggjør sambruk med kommunens befolkning samtidig med ordinær skoledrift på dagtid. Bl.a. har slike basseng ulike temperatursoner og inndelingsmuligheter. Bassengene blir også levert med heve/senke-gulv.