Organisasjonsutvikling ny ungdomsskole

Parallelt med selve byggeprosjektet er det 18 store delprosjekter som det arbeides med. Ikke alle er like aktuelle for ansatte i enhet skole og barnehage, men delprosjektet som heter «Organisasjonsutvikling ny ungdomsskole» inneholder mange små og store prosesser som må vel i havn før oppstart av ny skole.

Målsettingen for dette delprosjektet er at ved oppstart av den nye ungdomsskolen skal felles planverk, rutiner og praksis være innarbeidet. Elever og ansatte skal kjenne hverandre, og gode samarbeidsformer skal være etablert. Elever og foreldre skal møte en skole som ivaretar målene i enhetens Strategiplan. Arbeidet med dette er delt inn i tre delprosesser:

 1.  Organisasjonsstruktur og ledelse av ungdomsskolen
 2.  Intern organisering av ungdomsskolen
 3.  Samarbeid mellom ungdomsskolen og andre tjenester

Enkelte av prosessene under disse overskriftene er allerede gjennomført, for eksempel fag- og timefordeling. Andre er i sluttfasen, som lederstruktur for den nye skolen. Hovedtyngden ligger imidlertid foran oss, og en egen prosjektgruppe ledet av kommunalsjef Trond Gausnes arbeider med å kartlegge disse, sette mål for de ulike prosessene, og bemanne opp arbeidsgruppene som skal gjennomføre arbeidet.

punkter


I den felles planleggingsdagen for ansatte på ungdomstrinna 05.04.19, vil planen for det videre arbeidet med dette være et av hovedtemaene, med muligheter for å gi innspill og diskutere innholdet.

Hovedtemaer denne dagen vil være:

 • Skole- og idrettsbygningene – ferdig løsning
 • Organisasjonsutvikling ny ungdomsskole
 • Tverrfaglige nettverk lærere
  • Bærekraftig utvikling
  • Demokrati og medborgerskap
  • Livsmestring og folkehelse

Onsdag 27.02.2019 var alle prosjektlederne innkalt til et møte hvor mandatet og forventningsavklaringer for arbeidet ble gjennomgått og drøftet. Det vil involveres mange deltaker til de ulike arbeidsgruppene med underliggende delprosesser. Det er mye planlegging og arbeid som skal gjøres og fokuset på dette arbeidet vil være avgjærende for en god start for elever og ansatte på «Framtidas ungdomsskole».