Adresseringsprosjekt

Prosjektet

Bamble kommune er med i et felles nasjonalt adresseprosjekt igangsatt av Kartverket. Hensikten er at alle kommuner i Norge skal erstatte matrikkeladresser med veiadresser. Matrikkeladresse er en tallrekke sammensatt av eiendommens gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer og undernummer. Det har vært et sterkt ønske fra blant annet utrykningsetater at samtlige kommuner i Norge går over til bruk av veiadresser og ikke kun baserer seg på matrikkeladresser. Bruk av veiadresser vil ha flere positive virkninger, blant annet raskere responstid ved for eksempel utrykning. Målet er at innen utgangen av 2016 skal alle kommuner ha 100 % veiadresser.I Bamble kommune er det spesielt fritidsboliger som mangler veiadresser. I områder med veiadkomst til fritidsboliger, vil veien tildeles veinavn. For områder uten veiforbindelse, som for eksempel øyer, vil det bli tildelt områdenavn.

Hvilke bygninger skal ha adresse?

Alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig og publikumsrettet virksomhet skal tildeles en veiadresse.

Nødvending med omadressering av enkelte boliger

I forbindelse med tildeling av nye veiadresser, vil det bli nødvendig å omadressere enkelte boliger som får sin adkomst til de parsellene som blir tildelt nye adressenavn. Eier vil bli varslet minst 3 uker på forhånd før omadresseringen.

Hvem kan komme med forslag til veiadresse/områdenavn?

Kommunen er interessert i innspill fra innbyggerne. Etter matrikkellovens § 21 skal de som berøres av adressetildelingen gis anledning til å uttale seg. Alle kan komme med forslag til adressenavn. Medvirkning kan skje gjennom for eksempel historielag, grendelag, velforening eller på eget initiativ.

Skjema for navneforslag

Kart som viser adresseparseller som trenger forslag til adressenavn er lagt ut på kommunens nettside, bibliotek og servicetorg. Bruk gjerne dette skjemaet når du sender inn navneforslag. Frist for innsending av navneforslag er 31. oktober 2015

Eventuelle forslag til adressenavn bes sendt skriftlig til:

Bamble kommune
Postboks 80
3993 Langesund

Alternativt kan navneforslaget sendes på epost til postmottak@bamble.kommune.no. Merk eposten med «Adresseprosjekt – Navneforslag for vei XXXX» i emnefeltet, der XXXX tilsvarer adressekoden for den aktuelle veien/området. 

Viktig ved valg av adressenavn

Husk at adressering og navning av veier først og fremst er et tiltak for at det skal være enkelt å finne fram for de som ikke er kjent, og ikke for at de som bor på et sted skal få en ”finest mulig” adresse.

Navnene må være lette å skrive, lese og uttale. De må vare entydige, dvs. det kan bare være en Tveitveien selv om det heter Tveit flere steder i kommunen. Og det hjelper ikke om skrivemåten er ulik, f eks Kjærnli og Tjernli. Fonetisk høres dette helt likt ut når noen ringer inn til en nødetat. Navn bør ikke være lengre enn 22 bokstaver inkludert mellomrom, ellers krever det en forkortelse i matrikkelen.

Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkter for valg av adressenavn.

Navn skal heller ikke velges ut fra markedsmessige hensyn, dvs navn som er knyttet til et firma eller et bestemt eierskap til en bygning eller et område.

Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man kan ikke bruke navn på nålevende personer. Det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons død før navnet tas i bruk i en adresse. 

Utvalget for vei- og områdenavn

Når nye adressenavn skal fastsettes, blir det kunngjort i lokal aviser og på kommunens nettside. Det blir også sendt brev til aktuelle velforeninger, historielaget etc. med anmodning om å komme med navneforslag.  I Bamble kommune er det nedsatt et eget utvalg for vei- og områdenavn, hvor navneforslagene drøftes før de tas videre i prosessen. Skrivemåten for stedsnavn er regulert i lov om stadnamn (stedsnavnloven). Utvalget innstiller på adressenavn, som oversendes stedsnavntjenesten til uttalelse i samsvar med § 6 første ledd siste punktum i stedsnavnloven. Vedtatte adressenavn blir kunngjort i lokale aviser og på kommunens nettside. Vedtak gjort av Utvalg for vei- og områdenavn er endelige og kan ikke påklages.

Prinsipper for tildeling av adressenummer (husnummer)

Adressenummeret gis fra godkjent adkomst til eiendommen eller bygningen. 

Kantprinsippet

Nummereringen følger kanten av veien inn i stikkveier, gårdsplasser og åpne portrom, og sett fra startpunktet av veien med oddetall på høyre side og partall på venstre. I områder med ubebygde tomter eller annet kan det likevel bli nødvendig å holde av noen nummer for fremtidig adressetildeling.

Avstandsprinsippet

I spredtbygde strøk blir adressenummer som oftest tildelt etter avstandsprinsippet. Det betyr at tildelingene av adressenummer er gjort i forhold til hvor langt adressen er fra veiens startpunkt, angitt i nærmeste hele ti-meter. En avstand på 430 meter fra der veien starter gir da adressenummer 43 på høyre side av veien og nummer 42 eller 44 dersom det er på venstre side av veien. Der sidevei/stikkvei hører til en vei med avstandsnummerering, blir avstanden regnet til der sideveien tar av og adressenummer tildeles fortløpende langs kanten av veien for denne sideveien.

Fordelen med avstandsprinsippet er først og fremst at en automatisk får reservert ledige nummer hvis det skulle komme utbygging langs veien seinere.  Dette er også nyttig for de som skal finne fram til en oppgitt adresse, for hvis man er kjent med dette prinsippet vet man alltid hvor langt man må kjøre for å komme til en adresse.

Områdeadressering

I områder der fritidsboliger ligger langt fra vei eller befinner seg på en øy, blir det tatt hensyn til hvilke fritidsboliger som sokner til en parkeringsplass, kai, havn eller liknende. Adkomsten til mange av disse eiendommene starter ved en felles parkeringsplass og nummering av adressene blir om mulig knyttet til stier eller andre naturlige skillelinjer.

Les mer om prinsipper for tildeling av adressenummer i Kartverkets adresseveileder

Saksgang

Arbeidet med å tildele veinavn kan i grove trekk oppsummeres slik:

  1. Dele inn vegnettet i adresseparseller og tildele en unik adressekode
  2. Samle inn forslag til adressenavn ved kunngjøring i lokale aviser og på kommunens nettside, samt brev til aktuelle velforeninger, historielaget etc. med anmodning om å komme med navneforslag.
  3. Forslag på adressenavn sendes til Bamble kommune.
  4. Utvalget for vei- og områdenavn innstiller på forslag til adressenavn, som sendes til stedsnavntjenesten til uttalelse og godkjenning.
  5. Utvalget for vei- og områdenavn vedtar adressenavn, som kunngjøres i lokale aviser og på kommunens nettside.
  6. Vedtatte adressenavn registreres i matrikkelen
  7. Kommunen tildeler adressenummer og informerer eier/fester om den nye offisielle adressen(e) på eiendommen.
  8. Kommunen setter opp nødvendige veiskilt og henvisningsskilt
  9. Den enkelte eier/fester setter opp husnummerskilt på boligen

Kart og oversikter over områder som skal tildeles adressenavn/områdenavn

Aktuelle veier og områder som skal tildeles veiadresser er gitt en unik adressekode og er vist i oversiktskart og detaljkart nedenfor. Selve adresseområdet er markert med grønn stiplet linje. For områder som ikke er markert med grønn stiplet linje, vil boliger uten veiadresse bli tildelt ledige adressenummer til eksisterende veier.

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i inndelingen av adresseparsellene

Eksisterende veiadresser

Oversiktskart

Status adresseringsprosjekt

Fristen for å sende inn navneforslag gikk ut 31. oktober 2015. Takk til alle som har engasjert seg i saken.

I møter i Utvalget for vei- og områdenavn ble alle parsellene gjennomgått og innkomne forslag ble vurdert før endelig vedtak ble fattet 6.1.2016.

Berørte eiere og festere vil bli tilskrevet før endelig adressenummer blir tildelt. Adressetildelingen for de nye parsellene forventes å være ferdig i løpet av våren 2016.

Vedtatte vei- og områdeadresser

Adressekode

Adressenavn

Type

Kartblad

Webkart

1140

Kruksdalen

Veiadresse

A1

Kruksdalen

1141

Hydrostranda

Veiadresse

A1

Hydrostranda

1142

Vinjestranda Veiadresse

A2

Vinjestranda

1143

Sauøya

Veiadresse

A2

Sauøya

1115

Åbyfjorden

Veiadresse

A2

Åbyfjorden

1201

Sildetangveien

Veiadresse

A3

Sildetangveien

1202

Åstadheia

Veiadresse

A4

Åstadheia

1203

Østre Åstadheia

Veiadresse

A4

Østre_Åstadheia

1204

Åstadtoppen

Veiadresse

A4

Åstadtoppen

1205

Høvikåsen

Veiadresse

A4

Høvikåsen

1206

Svensvikveien

Veiadresse

A5

Svensvikveien

1207

Skarsvikveien

Veiadresse

A5

Skarsvikveien

1208

Ivarsandveien

Veiadresse

A5

Ivarsandveien

1209

Lauvåsen

Veiadresse

A5

Lauvåsen

1210

Prisgrunnveien

Veiadresse

A6

Prisgrunnveien

1211

Stangodden

Veiadresse

A6

Stangodden

1212

Såsteinsundet

Områdeadresse

A7

Såsteinsundet

1213

Båtstøtangen

Veiadresse

A8

Båtstøtangen

1252

Brakneset

Områdeadresse

A8

Brakneset

1214

Brevikstrandfjorden

Områdeadresse

A9

Brevikstrandfjorden

1215

Smørviktangen

Veiadresse

A10

Smørviktangen

1216

Under behandling

Veiadresse

A11

Vei 1216

1217

Under behandling

Veiadresse

A11

Vei 1217

1218

Under behandling

Veiadresse

A12

Vei 1218

1219

Kaperveien

Veiadresse

A13

Kaperveien

1220

Under behandling

Veiadresse

A14

Vei 1220

1221

Tonerhavna

Områdeadresse

A15

Tonerhavna

1222

Buvollen

Veiadresse

A16

Buvollen

1223

Lisbetstranda

Veiadresse

A16

Lisbetstranda

1224

Kjørstadsletta

Veiadresse

A16

Kjørstadsletta

1225

Stranda

Veiadresse

A17

Stranda

1226

Kjerra

Veiadresse

A17

Kjerra

1227

Kjørstadstranda

Veiadresse

A17

Kjørstadstranda

1228

Ytre Høgås

Veiadresse

A18

Ytre_Høgås

1229

Finmarkskollen

Veiadresse

A18

Finmarkskollen

1230

Finmarksåsen

Veiadresse

A18

Finmarksåsen

1231

Håvøyveien

Veiadresse

A19

Håvøyveien

1232

Håvøytangen

Veiadresse

A20

Håvøytangen

1233

Hafsundveien

Veiadresse

A21

Hafsundveien

1251

Hafsundsvingen

Veiadresse

A21

Hafsundsvingen

1253

Klokkertangen

Veiadresse

A21

 Klokkertangen

1234

Klokkersundet

Områdeadresse

A22

Klokkersundet

1235

Vågsheia

Veiadresse

A23

Vågsheia

1236

Eikvikåsen

Områdeadresse

A23

Eikvikåsen

1237

Rønningstrandåsen

Veiadresse

A24

Rønningstrandåsen

1238

Tegdal

Veiadresse

A25

Tegdal

1239

Isnesbukta

Veiadresse

A26

Isnesbukta

1240

Isnesheia

Veiadresse

A26

Isnesheia

1254

Vestre Vågøy

Områdeadresse

A27

Vestre_Vågøy

1241

Østre Vågøy

Områdeadresse

A27

Østre_Vågøy

1242

Lille Furuholmen

Områdeadresse

A28

Lille_Furuholmen

1243

Fossingfjorden

Områdeadresse

A29

Fossingfjorden

1244

Grimsrødveien

Veiadresse

A30

Grimsrødveien

1245

Smørvika

Veiadresse

A31

Smørvika

Sist oppdatert: 24. mai 2019